Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Teoria prawa i filozofia prawa - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4SEMXTFP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Teoria prawa i filozofia prawa - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Doktryny polityczno-prawne 0700-PS5-1DPP
Filozofia 0700-PS5-1FIL
Prawoznawstwo 0700-PS5-1PWO

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie z karesu teorii prawa i filozofii prawa, teorii demokracji, historii doktryn polityczno-prawnych i oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Efektem udziału studenta w seminarium będzie:

- pogłębianie wiedzy z zakresu teorii prawa i filozofii prawa

- zdobycie umiejętności w zakresie stosowania kryteriów wyboru problematyki badań

- przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej.

- przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy:

1/ omówienie problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej;

2/ problematyka ochrony własności intelektualnej; omówienie zasad działania systemu antyplagiatowego;

3/ wybór problematyki będącej przedmiotem analizy w pracy magisterskiej;

4/ przygotowanie planu pracy magisterskiej;

5/ dyskusja o kolejnych rozdziałach przygotowywanej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów –stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – proseminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/VIII

Wymagania wstępne – prawoznawstwo, doktryny polityczno-prawne, podstawy filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 28 h seminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz., Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, wyd. X, CEDEWU, Warszawa 2018

2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, wyd. 4 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2018

3. Literatura podmiotowa i przedmiotowa związana z wybranym tematem pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/ocena aktywności w trakcie zajęć/referat

K_W12- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych/ocena aktywności w trakcie zajęć/referat

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami/ocena aktywności w trakcie zajęć

Umiejętności:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych/ocena aktywności w trakcie zajęć/referat

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych/ocena aktywności w trakcie zajęć/referat

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych/ocena aktywności w trakcie zajęć/referat

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie/ocena aktywności w trakcie zajęć

Kompetencje społeczne:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania/ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie seminarium oraz ocena wstępnej koncepcji pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Oliwniak
Prowadzący grup: Sławomir Oliwniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy:

1/ omówienie problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej;

2/ problematyka ochrony własności intelektualnej; omówienie zasad działania systemu antyplagiatowego;

3/ wybór problematyki będącej przedmiotem analizy w pracy magisterskiej;

4/ przygotowanie planu pracy magisterskiej;

5/ dyskusja o kolejnych rozdziałach przygotowywanej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów –stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – proseminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/VIII

Wymagania wstępne – prawoznawstwo, doktryny polityczno-prawne, podstawy filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 28 h seminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 28 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 62,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34,5 godz., Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, wyd. X, CEDEWU, Warszawa 2018

2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, wyd. 4 zmienione, LexisNexis, Warszawa 2018

3. Literatura podmiotowa i przedmiotowa związana z wybranym tematem pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.