Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPAC Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zasad i instytucji ustrojowych wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizacja zajęć z tego przedmiotu ma prowadzić do kształtowania umiejętności w zakresie wyodrębniania cech charakterystycznych klasycznych systemów rządów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady obejmujące podstawowy zakres nauczania przedmiotu - prezentację podstawowych rozwiązań prawnoustrojowych wraz z elementami praktyki ustrojowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

1. S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji porównawczego prawa konstytucyjnego, w tym zwłaszcza o systemach ustrojowych wybranych państw Unii Europejskiej, K_W03,

- zna i rozumie terminologię właściwą dla nauk prawno-ustrojowych, K_W08,

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w obrębie prawa ustrojowego państw europejskich, K_U01,

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa ustrojowego państw europejskich, K_U05,

Kompetencje społeczne:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie ustne - 2 pytania z zakresu tematycznego przedmiotu. Na końcową ocenę ma wpływ także aktywność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bożyk
Prowadzący grup: Stanisław Bożyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.