Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Wiktymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPDE Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Wiktymologia
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wynikami badań wiktymologicznych dotyczących roli ofiar przestępstw w procesie karnym, przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej wiktymologii, doświadczeń innych krajów i standardów europejskich dla umiejętnego posługiwanie się nimi podczas aplikacji prawniczych oraz w przyszłej pracy

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin wykładu, w tym 6 godz. e-learningu.

Metody dydaktyczne - wykład, wykład e-learningowy, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 6 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz. (w tym 6 godz. e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 44 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. C. Kulesza, Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich, Białystok 1995

2. E. Bieńkowska, C. Kulesza, Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw. Białystok 1997

3. B. Hołyst, Wiktymologia, wyd. IV, Warszawa 2011

4. E. Bieńkowska, Wiktymologia, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego i wiktymologii – K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa karnego i wiktymologii – K_W08;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa karnego – K_U01;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa karnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa karnego - K_U05;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne polegające na odpowiedzi na trzy pytania wybrane z ujawnionej wcześniej listy zagadnień (obligatoryjnie).

Uzyskanie od 6 do 9 pkt za odpowiedzi na pytania po każdym module e-learningowym podnosi końcową ocenę z przedmiotu o pół stopnia (fakultatywnie).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.