Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPEF Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wykroczeń
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Założenia (opisowo):Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto.

Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX.

Wymagania wstępne - Prawo karne.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Prawo wykroczeń. Repetytorium, U. Łabuz (red.), Warszawa 2008.

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo wykroczeń. Diagramy, Warszawa 2015.

R. Krajewski, Prawo wykroczeń w kazusach, Bydgoszcz 2015.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń : część ogólna, warszawa 2015.

A. Marek, A. Marek-Ossowska Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

umiejętności

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w formie pisemnej, w formie testowej. Ocenionym w standardowej skali ocen np.

13 - 14 pkt ocena bardzo dobra

12 pkt - ocena dobra plus

11-10 pkt - ocena dobra

9 - pkt ocena dostateczna plus

8 - pkt ocena dostateczna

0- 7 pkt ocena niedostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto.

Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych.

Pełny opis:

1. Podstawowe założenia odpowiedzialności za wykroczenia. Struktura wykroczenia (czyn, ustawowe znamiona, bezprawność, społeczna szkodliwość, wina). Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.

2. Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, błąd co do prawa, błąd co do ustawowych znamion, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, zgoda pokrzywdzonego.

3. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczeń. Sprawcze formy popełnienia wykroczenia, usiłowanie według kodeksu wykroczeń, niesprawcze formy popełniania wykroczeń : podżeganie i pomocnictwo.

4. System karania w prawie wykroczeń. System kar w prawie o wykroczeniach: kara grzywny, kara aresztu, kara ograniczenia wolności, kara nagany, kary a środki karne

5. System środków karnych w prawie wykroczeń. Zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów,

6. System środków karnych w prawie wykroczeń. Nawiązka i obowiązek naprawienia szkody, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

7. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń: wybrane wykroczenia z rozdziału przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mieniu, osobie i ich ustawowe znamiona.

Literatura:

T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Prawo wykroczeń. Repetytorium, U. Łabuz (red.), Warszawa 2008.

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo wykroczeń. Diagramy, Warszawa 2015.

R. Krajewski, Prawo wykroczeń w kazusach, Bydgoszcz 2015.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń : część ogólna, warszawa 2015.

A. Marek, A. Marek-Ossowska Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.