Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPEM Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ochrona praw zwierząt
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
fakultatywne
fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami bioetycznymi związanymi z etyką ochrony praw zwierząt (animal ethics). Przedstawiony zostanie proces ewolucji od reifikacji ku upodmiotowieniu zwierząt oraz podstawowe dylematy natury etycznej i prawnej związanej z powyższą problematyką.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami bioetycznymi związanymi z etyką ochrony praw zwierząt (animal ethics). Przedstawiony zostanie proces ewolucji od reifikacji ku upodmiotowieniu zwierząt oraz podstawowe dylematy natury etycznej i prawnej związanej z powyższą problematyką. Studenci zapoznają się zatem z kluczowymi problemami filozoficznymi i teoretycznoprawnymi oraz praktycznymi etyki ochrony praw zwierząt.

Uzyskana wiedza powinna stać się podstawą dla kształtowania i upowszechniania standardów etycznych dotyczących etyki ochrony praw zwierząt. Uwrażliwienie moralne w tym zakresie powiązane ze zwiększeniem świadomości etycznej, ma pomóc w rozstrzyganiu pojawiających dylematów natury pozaprawnej w tym zakresie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. 9.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatoriów.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 38 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Białocerkiewicz J., Prawny status zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005.

Breczko A., Od rzeczy do podmiotu. Praktyczne implikacje etyki ochrony zwierząt, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013

Gardocka T., Gruszczyńska A., (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń 2012.

Goettel M., Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa 2013.

Gruszczyńska A. (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń 2012.

Habuda A., Radecki W., Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5.

Liszewski D., Czy etyka ochrony zwierząt należy do etyki środowiskowej, (w:) K. Kalka, A. Papuziński (red.), Etyka wobec współczesnych dylematów, Bydgoszcz 2006.

Łętowska E., Dwa cywilnoprawne aspekty praw zwierząt – dereifikacja i personifikacja, (w:) A. Szponar (red.), Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.

McMahann J., Etyka zabijania, Warszawa 2012.

Pierzykowski T., Prawa zwierząt, (w:) T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011.

Pietrzykowski T., Prawa zwierząt, (w:) T. Pietrzykowski, Wyzwania moralne. Etyczne problemy prawa, Katowice 2010.

Pietrzykowski T., Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa, „Przegląd Filozoficzny” 2015, nr 2 (94).

Pietrzykowski T., Spór o prawa zwierząt, Katowice 2007.

Probucka D., Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Kraków 2013.

Regan T., Filozofia praw zwierząt, (w:) W. Owczarz (red.), Antologia praw zwierząt, Bielsko-Biała 1995.

Rotkiewicz M., Walewski P., Czy można żyć bez mięsa?, „Polityka” 2013, nr 33(2920).

Singer P. (red.), Wyzwolenie zwierząt, Warszawa 2011.

Singer P. (red.), W obronie zwierząt, Warszawa 2011.

Singer P., Etyka praktyczna, Warszawa 2007.

Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997.

Skuczyński P., Zientara A., Prawnokarna ochrona zwierząt, (w:) A. Gruszczyńska, T. Gardocka, Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Toruń 2012.

Synowiec J., Jakie Peter Singer rzuca nam wyzwania, (w:) J. Ziobrowski (red.), Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, Warszawa 2013.

Woleński J., Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm, „Przegląd Filozoficzny” 2015, nr 2 (94).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu różnych gałęzi dogmatyki prawa - K_W03,

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08.

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

- Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny, merytoryczny udział w dyskusjach moderowanych w trakcie zajęć lub zaliczenie ustne (odpowiedzi na pytania z listy zagadnień przekazywanych studentów na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.