Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo papierów wartościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPHG Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo papierów wartościowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie prawa papierów wartościowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok V/semestr IX.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć –12 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład, konwersacja, konsultacje.

Punkty ECTS – 4.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Stec (red.), System prawa handlowego. Tom. 4. Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016, C.H. Beck, s. 115-356, 479-692, 733-748.

2. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2017, C.H. Beck, s. 475-489.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2012, C.H. Beck.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów

specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.