Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPJR Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
nieobowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym instytucji samorządu terytorialnego, znaczenia samorządu w ustroju państwa, roli i funkcji prawa miejscowego stanowionego przez samorząd terytorialny.

Metody dydaktyczne: konserwatorium, konsultacje Punkty ECTS 3 Bilans nakładu pracy studenta - udział w konserwatoriach 12 godzin , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godziny , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5, razem 75 godzin co odpowiada 3 pkt ECTS

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu prawa samorządu terytorialnego, w szczególności w pojęcia i cech samorządu terytorialnego , stanowienia prawa miejscowego , nadzoru nad samorządem terytorialnym , realizacji poszczególnych zadań publicznych przez samorząd terytorialny Szczegółowa tematyka: 1 Pojęcie i historia samorządu terytorialnego w Polsce i Europie 2. Ustrój zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w Polsce 3. Prawo miejscowe 4. Planowanie przestrzenne jako zadanie samorządu terytorialnego 5. Nadzór i kontrola samorządu terytorialnego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta teorii, zasad oraz instytucji samorządu terytorialnego, w szczególności opanowanie procedur zaskarżania aktów prawa miejscowego oraz aktów stosowania prawa wydawanych przez samorząd terytorialny a także opanowanie wiedzy z zakresu instytucji i najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd terytorialny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Rodzaj przedmiotu: dodatkowy Dziedzina nauk społęcznych, dyscyplina: nauki prawne Rok studiów V. Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa administracyjnego , prawa konstytucyjnego , postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego

Metody dydaktyczne: konserwatorium, konsultacje Punkty ECTS 4 Bilans nakładu pracy studenta - udział w konserwatoriach 12 godzin , przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godzin , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 godzin razem 100 godzin co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 co odpowiada 2 pkt ECTS

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu prawa samorządu terytorialnego, w szczególności w pojęcia i cech samorządu terytorialnego , stanowienia prawa miejscowego , nadzoru nad samorządem terytorialnym , realizacji poszczególnych zadań publicznych przez samorząd terytorialny Szczegółowa tematyka: 1 Pojęcie i historia samorządu terytorialnego w Polsce i Europie 2. Ustrój zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w Polsce 3. Prawo miejscowe 4. Planowanie przestrzenne jako zadanie samorządu terytorialnego 5. Nadzór i kontrola samorządu terytorialnego

Literatura:

J. Zimmerman, Prawo administracyjne, wyd. 4 Warszawa 2016

B. Dolnicki , Samorząd terytorialny, wyd 7. Warszawa 2019

D. Dąbek, Prawo miejscowe, wy. 2 Warszawa 2014

A. Bordo, samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza : K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji prawa administracyjnego i konstytucyjnego oraz procedur sądowoadministracyjnych i administracyjnych

K_W08 zaawansowana wiedza w zakresie procedur administracyjnych i prawa materialnego administracyjnego

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U05 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie, poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje , wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

Kompetencje społeczne:

K_K06 - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
nieobowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.