Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo dyplomatyczne i konsularne-zasady działania polskich służb zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5PSPSA Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo dyplomatyczne i konsularne-zasady działania polskich służb zagranicznych
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę funkcjonowania polskich służb zagranicznych, w oparciu o tematykę międzynarodowego prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz specyfikę międzynarodowych stosunków dyplomatycznych. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z zasadami kształtowania polskich służb zagranicznych, warunkami podejmowania pracy w polskich placówkach dyplomatycznych i polskich konsulatach. Omawiane są również kwestie obowiązywania protokołu dyplomatycznego w pracy polskich służb zagranicznych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok 5/sem.IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godz. dydaktycznych, w tym 9 godzin. stacjonarnie i 3 godzin w elearningu.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. w tym 9 godz. stacjonarnie i 3 godz. elearningu, przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 41 godz. Razem 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja, pod red. M.Wilk, Łódź 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. T.Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2010.

2. J. Sutor. Leksykon dyplomatyczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01

- Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.