Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3AFU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy kultury współczesnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje zasób wiedzy dotyczący wybranych współczesnych zjawisk kulturowych. Konstruując tematykę zajęć staraliśmy się wybierać zagadnienia ważne i aktualne (choć ten wybór zawsze jest obarczony sporą dozą subiektywizmu). Celem przedmiotu jest pokazanie w jaki sposób kultura współczesna została poddana krytyce w publikacjach wybitnych humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, które powstały w XX wieku i na początku obecnego stulecia. Przedmiot zapoznaje studentki i studentów z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi i pojęciami umożliwiającymi analizę kultury. Zajęcia służą kształtowaniu refleksji antropologicznej oraz formowaniu postawy nastawionej na poznawanie i rozwój. Celem zajęć jest kształcenie umiejętności dyskusji oraz krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość kulturową.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, specjalnościowy, moduł 7a

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, kulturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: III rok/semestr II (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć i teorii dotyczących kultury i życia społecznego nabyta na wcześniejszych zajęciach (np. socjologia ogólna, komunikacja społeczna, podstawy wiedzy o sztuce, podstawy wiedzy o kulturze, teoria i praktyka mediów współczesnych).

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykłady – 15 godz., ćwiczenia – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych, wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, teksty kultury, źródła internetowe), konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

• Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godz.;

– udział w ćwiczeniach – 15 godz.;

– przygotowanie do ćwiczeń i kolokwium – 22 godz.;

– przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 16 godz.;

– konsultacje w sali i online – 6 godz.

Razem 74 godzin, co odpowiada 3. pkt. ECTS

• Wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów – 37 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

• O charakterze praktycznym – 37 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Studentki/studenci powinni znać i rozumieć treści przekazywane na wykładach i ćwiczeniach oraz treści pomieszczone w publikacjach, których adresy bibliograficzne są umieszczone w sylabusie B – wykłady (informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu) oraz w sylabusie B – ćwiczenia (informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu).

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W03, K_W04, K_W07, K_W08):

a) znają podstawowe koncepcje teoretyczne i pojęcia z zakresu teorii i antropologii kultury współczesnej;

b) mają elementarną wiedzę dotyczącą współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych oraz relacji między kulturą i życiem społecznym;

c) znają najistotniejsze czynniki przemian kultury współczesnej oraz konsekwencje tych przemian.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07):

a) potrafią dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk kulturowych;

b) potrafią wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę teoretyczną w celu analizowania problemów kulturowych;

c) potrafią posługiwać się elementarną terminologią z zakresu teorii i antropologii kultury współczesnej w kontekście edukacyjnym.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K01, K_K07):

a) znają zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumieją potrzebę dokształcania się;

b) potrafią komunikować się z innymi osobami zajmującymi się badaniem kultury współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin (informacje szczegółowe w sylabusie B – wykłady oraz sylabusie B – ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.