Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3AKP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kultura filmowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat szeroko rozumianej kultury filmowej: miejscem i rolą filmu w kulturze i komunikacji, a także estetyką filmu, form filmowych, gatunków i stylów. Student powinien być wyposażony w umiejętności osadzenia poszczególnych kierunków i prądów filmowych na tle szerszej kultury danego okresu historycznego i środowiska kulturowego, a także umiejscowienia ich w kontekście współwystępujących tendencji w sztuce oraz podstawowe kompetencje orzekania o wartościach estetycznych i artystycznych filmu

Skrócony opis:

Na zajęciach student uzyskuje wiedzę i kompetencje w zakresie kultury filmowej, a więc zna i rozumie miejsce i role filmu w kulturze i komunikacji, rozpoznaje estetykę i język filmu, także w zakresie jego form rodzajowych, gatunkowych i stylistycznych.

Najważniejsze tematy zajęć:

- podstawy historii filmu niemego, kina klasycznego, kina współczesnego

- narracja filmowa

- montaż filmowy

- dźwięk w filmie

- kino cyfrowe

- kino gatunków.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk:

Dyscyplina nauk:

Rok studiów: III rok, pierwszy stopień, semestr zimowy

Wymagania wstępne: przedmioty wprowadzające: podstawy wiedzy o sztuce

Liczba godzin zajęć: 15 godzin wykładów, 30 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: słuchanie treści wykładowych, oglądanie (czytanie) dzieł (także w formie ich zapisów medialnych), dyskusja, prezentacja multimedialna

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładzie - 15 godz.

Udział w konwersatorium - 30 godz.

udział w konsultacjach -

przygotowanie się do zajęć -

przygotowanie prezentacji -

przygotowanie się do kolokwium -

przygotowanie się do egzaminu -

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -

- o charakterze praktycznym -

Literatura:

1. J. Płażewski, Historia filmu 1985-2005, Warszawa 2010

2. (red.) T. Lubelski, Historia kina T.I: Kino nieme, Kraków 2009

3. (red.) T. Lubelski, Historia kina T.II: Kino klasyczne, Kraków 2011

4. (red.) T. Lubelski, Historia kina T. III: Kino epoki nowofalowej, Kraków 2015

5. (red.) T. Lubelski, Historia kina T. IV: Kino końca wieku, Kraków 2018

6. D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka filmowa, Warszawa 2010

5. E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P., Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009

6. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

7. (red.) K. Klejsa, T. Kłys, Film: fabryka emocji, Kraków 2003

8. (red.) K. Loska, Kino gatunków wczoraj i dziś, Kraków 1998

9. M. Przylipiak, Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk 1994

10. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 1982

11. A. Helman, Przedmiot i metody filmoznawstwa, Łódź 1985

12. A. Lewicki, Od House’a do Shreka: seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011

Literatura uzupełniająca:

1. W. Orliński, 10 lat emocji. Polskie kino 2005-2015, Warszawa 2015

2. J. Ostaszewski, Rozumienie opowiadania filmowego, Kraków 1999

Efekty uczenia się:

K_W01 – student zna elementarną terminologię związaną z kulturą filmową i rozumie jej źródła

K_U01 – student posiada umiejętność obserwacji, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk kultury filmowej przy użyciu

różnych źródeł

K_U02 – student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kultury filmowej oraz w celu analizowania i

interpretowania problemów kulturalnych

K_K08 – student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładach i ćwiczeniach, zaliczenie na ocenę; zaliczenie kolokwium sprawdzającego wiedzę o filmie, zaliczenie prezentacji i aktywności studenta, zdanie egzaminu (egzamin ustny)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć, zaliczenie, egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Citko
Prowadzący grup: Ewa Citko, Joanna Mytnik-Daniluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.