Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura plastyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AS1-3KPL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura plastyczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

UwB, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

Animacja Kultury z Arteterapią

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia,

Profil studiów

Ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-AS1-3KPL

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr

2015/1016 semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Orientacja i zainteresowania w zakresie kultury, szczególnie w dziedzinach wiedzy humanistycznej, sztuk plastycznych, historii sztuki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 godz, wykłady

15 godzin, ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu

Indywidualizacja nauczania, metoda autorskiej korekty. Zastosowanie mediów i technologii informacyjnej. Wprowadzenie niekonwencjonalnych metod nauczania rysunku, w tym metody projektów.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Pełne uczestnictwo i realizacja ćwiczeń praktycznych.

Egzamin w formie kolokwium zaliczeniowego

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza

Zna kierunki sztuki współczesnej oraz procesy rozwijania zainteresowań twórczych poprzez indywidualną interpretację dzieła malarskiego.

Posiada aktualną wiedzę o nowoczesnych realizacjach artystycznych, potrafi używać języka przekazu specjalistycznego, formułować wnioski, analizować wyniki działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działań artystyczno - pedagogicznych

K_W08

K_W15

Umiejętności

Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających własne realizacje koncepcji artystycznych

Posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów w kontekście wybranych poglądów różnych autorów dotyczących kultury wizualnej.

Ma uporządkowaną wiedzę na temat realizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności artystycznej.

K_U04

K_U08

Kompetencje

Umie wykorzystać wiedzę z zakresu kultury plastycznej do współdziałania z placówkami muzealnymi w celu organizowania grup zwiedzających aktualne wystawy

K_K03

Punkty ECTS

3.00

Bilans nakładu pracy studenta

- Udział w ćwiczeniach – 15 h

- Udział w wykładach – 15 h

- Udział w konsultacjach –7 h

- Zapoznanie z literaturą – 20 h

- Przygotowanie do zajęć– 25 h

- Przygotowanie do kolokwium – 25h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

50

o charakterze praktycznym

45

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Morozewicz
Prowadzący grup: Marzanna Morozewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest:

• wszechstronny rozwój osobowości i wrażliwości studentów poprzez uaktywnianie i rozwijanie ich zdolności artystycznych w różnorodnych dziedzinach plastyki.

• przygotowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, poprzez kształtowanie ich świadomych postaw wobec kultury środowiskowej (lokalnej), kultury narodowej, europejskiej i światowej.

• poznanie głównych dyscyplin sztuk wizualnych, podstawowych środków wyrazu artystycznego oraz tradycyjnych technik plastycznych.

Literatura:

• Berger John, Sposoby widzenia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997

• Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, (2 tomy), PWN, Warszawa 1991

• Gombrich Ernst Hans, O sztuce, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008

Literatura uzupełniająca:

• Dziamski Grzegorz, Sztuka u progu XXI wieku, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002

• Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, (red.) Borkowski Grzegorz, Branicka Monika, Mazur Adam, CSW, Warszawa 2007

• Rottenberg Anda, Sztuka w Polsce 1945-2005, STENTOR, Warszawa 2005

• Słownik sztuki XX wieku, Arkady, Warszawa 1998

• Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Arkady, Warszawa 1997

• Sztuka świata, /12 tomów/, Arkady, Warszawa 1990-2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.