Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1JRO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - rosyjski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności operowania strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego oraz zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Rosji. Uczestnik zajęć rozwinie umiejętność mówienia, słuchania ze zrozumieniem oraz czytania w języku rosyjskim.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności operowania strukturami językowymi i leksyką języka rosyjskiego oraz zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi Rosji. Uczestnik zajęć rozwinie umiejętność mówienia, słuchania ze zrozumieniem oraz czytania w języku rosyjskim.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1JRO

Język przedmiotu: język polski, rosyjski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Rok studiów /semestr: I rok/I i II semestr

Liczba godzin: 60 (15 x 4 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia w sali

Założenia i cele przedmiotu:

- kształcenie wszystkich sprawności językowych:

a) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich oraz zawodowych;

b) ćwiczenie wymowy i intonacji;

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- motywowanie do samodzielnej pracy

Punkty ECTS: 3 punkty

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminu: 28 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 62 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym: 90 h = 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych umożliwiającą wypowiadanie się, w formie pisemnej i ustnej, na tematy ogólne oraz związane z pedagogiką. K_W01

Potrafi porozumiewać się w języku obcym w typowych sytuacjach zarówno z życia codziennego, jak i zawodowego. K_U07

Potrafi zrozumieć na poziomie globalnym i selektywnym teksty pisane stosowane w życiu codziennym i zawodowym (obejmujące terminologię właściwą dla studiowanego kierunku). K_U04

Potrafi argumentować i przedstawiać własną opinię oraz przygotować prezentację w j. obcym w kontekstach akademickich i zawodowych. K_U06

Potrafi zredagować różne rodzaje tekstów: o charakterze prywatnym, akademickim oraz zawodowym. K_U05

Ma świadomość interkulturowego uwarunkowania sytuacji komunikacyjnych. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. K_K07

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy językowej i umiejętności i rozumie potrzebę stałego uczenia się języka obcego. Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności językowe. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student otrzymuje ocenę końcową z ćwiczeń na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.