Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YAEE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

Wprowadzenie podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu psychologii rozwoju człowieka. Zapoznanie z przebiegiem i mechanizmami zmian rozwojowych zachodzących w poszczególnych okresach życia. Charakterystyka wskaźników rozwoju w sferze funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego i osobowościowego dzieciństwa, adolescencji i dorosłości. Propozycje działań wspierających przebieg zmian rozwojowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów: 1 rok

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład- l8 godzin

Punkty ECTS: 3,0

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacja multimedialna, praca indywidualna, zespołowa, projekty, konsultacje,

Bilans nakładu pracy studenta:

18 godz. -udział w wykładach

5 godz.- godziny konsultacji

30 godz.- przygotowanie do egzaminu

Wskaźnik ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wvmagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 23 godz. (1,5 ECTS)

-o charakterze praktycznym : 30 godz, (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Trempała J. (red.). (2001) Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa, rozdziały: 6-13.

2.Harwas-Napierała B, Trempała J. (2007) Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka

okresów życia człowieka. Tom 2, PWN, Warszawa

3. Trempała J. (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo

PWN Warszawa

4. Brzezińska A. (2010) Portrety psychologiczne człowieka. GWP Gdańsk

5. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2000) Psychologia rozwoju człowieka t1, Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Piaget J. (2005) Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

2. Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

3. Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2011) Psychologia kluczowe koncepcje. Tom 1 – Podstawy psychologii, PWN, Warszawa, rozdział 3 – Rozwój przez całe życie.

4.Turner J.S., Helims D.B., (1999) Rozwój człowieka, WSiP Warszawa

5.Vasta R. , Haith M. M., Miller S. A. (1995), Psychologia dziecka. WSiP Warszawa

6.Brzezińska A. (2002) Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Scholar Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym - K_W05 - egzamin ustny

2. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju dziecka, adolescenta i człowieka dorosłego - K_W15 - egzamin ustny

3. Potrafi animować prace nad rozwojem człowieka w poszczególnych okresach życia - K_U11 - zadania problemowe

4. Docenia znaczenie zdobytej wiedzy na temat czynników rozwoju człowieka i potrzebę współpracy różnych środowisk (rodziny, szkoły i placówek kulturalnych) w celu wspierania rozwoju człowieka - K_K02 - zadania problemowe

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczony jest student, który był obecny na minimum 51% wykładów.

Egzamin w formie ustnej - obejmuje całość materiału z treści wykładów.

Zadanie problemowe - zaprezentowanie własnych pomysłów, propozycji i sugestii dotyczących animacji prac nad rozwojem człowieka w poszczególnych okresach życia - popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.