Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YEMG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu głosowego oraz ukierunkowanie pracy na rozwój najlepszych parametrów głosu, aby w sposób świadomy mogli się nim posługiwać.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne i społeczne

Rok studiów: I rok, semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 h laboratoria

Metody dydaktyczne: Laboratoria, Warsztaty grupowe

Punkty ECTS: 1 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w laboratoriach – 10 godzin

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h, 0,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 10 h, 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawrońska M. – Podstawy wymowy i impostacji głosu, AWF, Wrocław 1997

2. Łastik A. – Poznaj swój głos, Warszawa 2002

3. Śliwińska-Kowalska M. – Głos – narzędziem pracy. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź 1999

4. Tarasiewicz B. – Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Universitas, Kraków 2003

5. Zielińska H. – Kształcenie głosu, Polihymnia Lublin 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Jackiewicz U. – Wybrane zagadnienia z emisji głosu – praca z dziećmi, Wyd. Poligrafia – Iwanowski Płock 2003

2. Łukaszewski I. – Zbiorowa emisja głosu, COMUK 1997

3. Toczyska B. – Elementarne ćwiczenia dykcji, Centrum Edukacji Teatralnej, Gdańsk 1994

4. Toczyska B. – Łamańce z dedykacją, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2003

5. Kram Jerzy – Zarys kultury żywego słowa – 1995

6. Mikuta Marian – Kultura żywego słowa

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył przedmiot

1. posiada wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu głosowego

2. posiada ogólną wiedzę z zakresu patologii głosu

3. posiada umiejętność korygowania układu poszczególnych narządów artykulacyjnych w celu uzyskania najlepszych parametrów głosu

4. w prezentacjach utworów literackich uwzględnia i sprawnie wykorzystuje czynniki wzmacniające siłę przekazu werbalnego (melodyka języka, tempo mówienia, dykcja, dynamika, barwa głosu, pauzy, gestykulacja)

5. posiada umiejętność samooceny

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium - pytania otwarte.

Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą.

51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.