Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i prawo oświatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YGJJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka i prawo oświatowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest realizacja treści, które umożliwią studentowi zdobycie podstawowej wiedzy z polityki oświatowej i prawa oświatowego oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie analizowania problematyki prawno-politycznej w oświacie. Celem przedmiotu jest: 1) wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu polityki oświatowej; 2) przedstawienie założeń polityki oświatowej w Polsce; 3) analiza głównych priorytetów polityki oświatowej w Polsce; 4) prezentacja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania systemu edukacji w Polsce; 5) kształtowanie umiejętności analizy oraz interpretacji podstawowych zasad polityki oświatowej, także w ujęciu komparatywnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne

Rok studiów - 1 rok 1 stopnia

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na poziomie maturalnym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 18 godzin wykładów

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca zespołowa, konsultacje indywidualne

Punkty ECTS - 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 18 godzin,

udział w konsultacjach: 15 godzin, przygotowanie do zajęć: 7 godzin

Przygotowanie do zaliczenia: 35 godzin

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 h i 1 punkt ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 42 godziny i 2 punkty ECTS

Literatura:

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Polityka oświatowa, M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, „Studia BAS” 2(22) 2010.

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, IMPULS, Kraków 2010.

Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, IBE, Warszawa 2007.

Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, IMPULS, Kraków 2013.

Strona internetowa MEN www.men.gov.pl

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 1189

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 60

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 60

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2018 r., pozycja 1574

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2017 r., poz. 1658

• Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

przez szkoły. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych i wychowawczych

Student/Studentka potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej

Student/Studentka potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

Student/Studentka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Do zaliczenia może przystąpić student, który był obecny na minimum 51% wykładów.

Kolokwium pisemne (pytania otwarte i zamknięte). Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Tołwińska
Prowadzący grup: Bożena Tołwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.