Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YTWY Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Teoria wychowania jest przedmiotem, który pomoże studentom zrozumieć czym jest proces wychowania, jaka jest jego struktura oraz prawidłowości i uwarunkowania. Zadaniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę, która pozwoli im podjąć problematykę wychowania w zakresie kształtowania postaw wobec innych ludzi, norm i wartości, cech osobowych osób wychowywanych, zarówno w swojej pracy zawodowej, jak też w dalszych studiach. Zdobyta na ten wiedza umożliwi jej praktyczne zastosowanie w codzienności wychowawczej.

Zakres tematyczny:

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione metodologiczne zagadnienia teorii wychowania, różne teorie wychowania, podstawowe pojęcia teorii wychowania, struktura procesu wychowania, dziedziny wychowania, podstawowe środowiska wychowawcze.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy/ moduł treści kierunkowych (M_2).

Dziedzina nauki: Pedagogika

I rok I stop.,3L studia stacjonarne, semestr zimowy

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych pojęć z propedeutyki filozofii, psychologii rozwojowej oraz osobowości, a także socjologii wychowania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h – wykład

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 Punkty ECTS: 3

2) o charakterze praktycznym 100 Punkty ECTS: 4

Literatura:

Dakowicz L. A., Świat wartości przyszłych nauczycieli. Studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Dąbrowska T. E., Wojciechowska-Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, Lublin 2005.

Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, Gdańsk 2007.

Dymara B., Cholewa-Gałuszka B., Kochanowska E., Sztuka bycia człowiekiem: wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, Kraków 2011.

Hornby G., Hall E., Hall C., Nauczyciel wychowawca, Gdańsk 2005.

Górniewicz J., Teoria wychowania (Wybrane problemy), Olsztyn 2008.

Korzeniowska W., Szuścik U., Murzyn A., Sztuka bycia uczniem i nauczycielem: z zagadnień pedagogiki współbycia, Kraków 2009.

Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 2, Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków 2007.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków 2010.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2015.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia,Toruń 2001.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw; zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów; ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

W zakresie umiejętności potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

W zakresie kompetencji społecznych ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny. Zalicza uzyskanie przez studenta 51% punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.