Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-3YSEM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł dyplomowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Kierunek: pedagogika

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 10

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z pedagogiki oraz metodologii prowadzenia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 50h

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przewiduje się następujące rodzaje prac na studiach I stopnia:

badawcze:

- empiryczne badania jakościowe lub ilościowe realizowane w terenie;

- badania jakościowe realizowane na podstawie analizy literatury, dokumentów, źródeł (praca badawcza z określeniem celów, problemów, hipotez, metod analizy danych, itp.) – rozdział metodologiczny w takiej pracy jest swoisty, ale konieczny.

projektowe:

- projekt działalności praktycznej (w tym edukacyjnej) do zrealizowania lub realizowany przez studenta w środowisku lokalnym);

- kompletny projekt badań empirycznych gotowy do realizacji.

Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału powinno nastąpić nie później, niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura polecana przez Osobę prowadzącą seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - K_W01,

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw - K_W03,

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej - K_W04,

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach - K_W06,

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach - K_W07,

zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09,

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody - K_W12,

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych - K_W14,

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej - K_W15,

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej - K_W16,

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) - K_U04,

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie - K_U11,

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu - K_U14,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01,

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K04,

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Do zaliczenia seminarium wymagane są:

• Obecność oraz aktywność na seminariach,

• Opracowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.