Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania ilościowe z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YGKG Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania ilościowe z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł metodologiczny - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

5.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem realizacji przedmiotu jest przygotowanie studenta do prowadzenia empirycznych badań ilościowych, w szczególności zaś do:

a) wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy badań ilościowych;

b) stosowania podstawowych metod statystycznych w naukach społecznych;

a) operacjonalizacji zmiennych (stosowanie wskaźników i skal);

b) budowania narzędzi badawczych (głównie kwestionariuszy ankiet);

c) wprowadzania i czyszczenia danych z badań ilościowych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel a następnie ich przetwarzania i analizy;

d) graficznego ilustrowania wyników badań;

e) interpretacji podstawowych statystyk (statystyki opisowe i analiza związku między zmiennymi ilościowymi – współczynnik korelacji r-Pearsona i jakościowymi – test niezależności chi kwadrat);

f) dbania o etyczne aspekty prowadzonych badań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 4 – metodologiczny

Rok studiów /semestr: I rok studiów/semestr letni

Przedmioty wprowadzające: podstawy metodologii nauk społecznych, metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metody problemowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie zadań przedmiotowych wykonywanych przez studentów w parach na zajęciach przy komputerze.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 18g.

Udział w konsultacjach – 10g.

Zaliczenie ćwiczeń – 2g.

Zaliczenie wykładów – 2g.

Przygotowanie do ćwiczeń – 22g.

Przygotowanie do zaliczenia wykładu – 21g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 godz. (1,25 ECTS); o charakterze praktycznym - 43 godz. (1,75 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1996

Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1997

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów, Trans Humana, Białystok 2005

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. – Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych – elementy teorii i zadania, Wyd. KUL, Lublin 2000

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki

w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły,

orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść

metodologicznych w badaniach ilościowych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice);

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie prowadzenia badań ilościowych: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski,wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki;

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania,

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych;

wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot będzie realizowany w formie wykładów oraz ćwiczeń o charakterze warsztatowym.

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.