Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YKWP Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza:

Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania się prądów i kierunków w polskiej pedagogice oraz wybranych ideologii wychowania XX wieku. Zna podstawową terminologię dotyczącą doktryn i prądów pedagogicznych.

Umiejętności:

Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i prezentowania informacji na temat teorii i nurtów wychowania na przestrzeni dziejów oraz interpretowania ich z punktu widzenia współczesnych problemów edukacyjnych. Kompetencje społeczne:

Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju indywidualnego i zawodowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest przedstawienie treści związanych ze współczesnymi teoriami i nurtami wychowania oraz wybranymi ideologiami wychowania XX wieku. Teorie te są podstawą konstruowania wiedzy dotyczącej studiowanej problematyki, a także podstawą rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; forma studiów: niestacjonarne; nauki społeczne, pedagogika; Rok I drugiego stopnia/semestr 2; Wymagania wstępne: student powinien znać podstawowe pojęcia z pedagogiki.

Udział w wykładach - 10 godzin

Udział w ćwiczeniach - 10 godzin

Udział w konsultacjach - 5 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń - 40 godzin

Praca własna - 30 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia i udział w zaliczeniu -30 godzin

Razem: 125 godzin (5 p. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin - 1 p. ECTS

o charakterze praktycznym - 100 godzin - 4 p. ECTS.

Literatura:

1. F. W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.

2. R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską, Warszawa 1938.

3. W. M. Borowski, Ogólne zarysy wychowania narodowego, Lublin 1918.

4. K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki. T. 2: Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, Lublin 2006.

5. K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. T. 1: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, Lublin 2003.

6. K. Chałas, A. Maj, J. Mariański, Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki. T. 4: Religia, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, świętość, Lublin 2009.

7. L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963.

8. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania: wiek XIX i XX, Kraków 2005, t. 2.

9. Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939, oprac. W. Dzierzbicka, St. Dobrowolski, Wrocław 1963.

10. G. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

11. S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Lwów 1939.

12. Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1968, t. 2.

13. E. Key, Stulecie dziecka, Warszawa 1928 (wznowienie 2005).

14. S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.

15. K. Lutosławski, Skauting jako system wychowania moralnego, Warszawa 1913.

16. St. Łempicki, Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa 1936.

17. Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar , Warszawa 1996, t. 1.

18. Myśliciele – o wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, Warszawa 2000, t. 2.

19. B. Nawroczyński, Współczesne prądy pedagogiczne, Warszawa 1947.

20. W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997.

21. A. Samsel, Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918-1939, „Wychowanie w Rodzinie” 2015, T.12, z. 2.

22. A. Samsel, W kręgu polskich wartości narodowych [w:] Patriotyzm a wychowanie, red. E.J. Kryńska i in., Białystok 2009.

23. J. Sobczak, „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Bydgoszcz 1998.

24. J. Sobczak, Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami, Bydgoszcz 1978, cz. 1.

25. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005.

26. L. Witkowski, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1997.

27. S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce1998.

28. Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym, red. W. Wojdyła, Toruń 2000.

29. Wychowanie a polityka. Mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku, red. W. Wojdyła, Toruń 1999.

30. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac. S. Wołoszyn, Kielce 1998, t. III, księga 1-2.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania się prądów i kierunków w polskiej pedagogice oraz wybranych ideologii wychowania XX wieku. Zna podstawową terminologię dotyczącą doktryn i prądów pedagogicznych. K_W01, K_W03

2. Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i prezentowania informacji na temat teorii i nurtów wychowania na przestrzeni dziejów oraz interpretowania ich z punktu widzenia współczesnych problemów edukacyjnych. K_U01, K_U05

3. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju indywidualnego i zawodowego. K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów (na ocenę) na podstawie pracy pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć oraz pozytywnego wyniku testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.