Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YPKL Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Niestacjonarne

Kod przedmiotu

0800-N2-1YPKL

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Status przedmiotu – podstawowy

Rok studiów /semestr

I rok, semestr 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Ogólna wiedza na temat procesów psychicznych oraz biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowania się człowieka (zakończony kurs z zakresu Psychologii ogólnej).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład, 10 godzin

Ćwiczenia, 8 godzin

Założenia i cele przedmiotu

Zapoznanie z pogłębionymi zagadnieniami oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami psychologii klinicznej.

Przedstawienie problematyki ogólnej psychopatologii i szczegółowej ze wskazaniem na symptomatologię zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń rozwoju, ich etiologię i patomechanizmy.

Przedstawienie wybranych praktycznych zastosowań rozumienia psychopatologii w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Przekazanie wiedzy na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Praca z tekstem, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, prezentacje wykonane samodzielnie przez studenta

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: kolokwium

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Ma pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych aspektów tworzenia więzi, funkcjonowania systemów rodzinnych i ich wpływu na powstawanie zaburzeń natury psychicznej.

K_W06

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw wychowania. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności psychicznej, harmonii i dysharmonii psychicznej, normy i patologii psychicznej.

K_W11

Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zaburzonego psychologicznego funkcjonowania człowieka

K_U07

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi psychologii klinicznej w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

K_U08

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą. Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

K_K05

Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności

Liczba godzin

Udział w wykładach

10h

Udział w ćwiczeniach

10h

Przygotowanie do zajęć

(7x4h) 28h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

7h

Udział w konsultacjach dotyczących zadań projektowych

6,5h

Realizacja zadań projektowanych (przygotowanie i prezentacja)

20h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim

10h (8h +2h)

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i obecność na nich

8,5h (6,5h + 2h)

Razem

100h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Liczba godzin

Punkty ECTS

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

10h+10h+7h

+6,5h + 2h+2h=37,5h

1,5

O charakterze praktycznym

28h+20h+8h+6,5h

=62,5h

2,5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skok
Prowadzący grup: Katarzyna Skok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.