Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N2-1YTIN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

Pedagogika - 2L nstac. II stop.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa znajomość obsługi komputera i Pakietu MS OFFICE 2007/2010 lub LibreOffice / OpenOffice

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

10 godzin (laboratoria) – zajęcia w pracowni komputerowej

Założenia i cele przedmiotu

Uczestnik po ukończeniu przedmiotu :

• potrafi praktycznie i efektywnie wykorzystać wybrane oprogramowanie komputerowe w ramach korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji ;

• wykorzystuje komputer do projektowania, planowania i samodzielnego opracowania zagadnień;

• wykorzystuje komputer w procesie uczenia się i w pracy;

• zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów medialnych;

• zna metodykę prowadzenia zajęć przy użyciu najnowszych technologii informacyjnych;

• potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie dydaktycznym, przygotowując materiały edukacyjne oraz realizując inne zadania kulturalne i społeczne;

• potrafi tworzyć własne treści przy wykorzystaniu narzędzi Web 2.0;

• potrafi wykonać projekt edukacyjny z wykorzystaniem TI.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody podające: pogadanka, dyskusja, praca online;

Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS - 1,00

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w laboratoriach - 10h;

Przygotowanie się do zajęć wykonanie ćwiczeń - 10h;

Konsultacje - 10h;

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20h – 0,5 ECTS

o charakterze praktycznym 20h – 0,5 ECTS

Literatura:

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3.Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

4.Negroponte N., Cyfrowe życie. Jak odnaleźć się w świecie komputerów., Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

4. Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152.

5. Krzysztofek, K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?. [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 11-23.

6. Józef Bednarek, Ewa Lubina, Kształcenie na odległość Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

7. William H. Rice IV, Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9, Helion 2010

8.Gocłowska B.; Z. Łojewski (2008). Platformy edukacyjne: administrowanie i zarządzanie. Lublin: Wydaw. UMCS

9. Hyla M. (2005). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

10. Juszczyk S. (2002), Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek

11. Bednarek J., Andrzejewska A., Cyberświat możliwości i zagrożenia, Warszawa 2009.

12.Gajda J., Media w Edukacji, Kraków 2003.

13.Gajda W., GIMP – praktyczne projekty, Gliwice 2006.

14.Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Kraków 2007.

15.Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik szkolnej dydaktyki, Warszawa 2007.

16.Perzycka E., Stachura A., Pedagogika Informacyjna. Media

w kształceniu ustawicznym, Szczecin 2007.

17.Rudny T., Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Gliwice 2010.

18.Strykowski W., Audiowizualne materiały dydaktyczne: podstawy kształcenia multimedialnego, Warszawa 1984.

19.Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Warszawa 1997.

20.Wieczorkowska A., Multimedia podstawy teoretyczne

i zastosowania praktyczne, Warszawa 2008.

Strony Internetowe:

http://www.come.uw.edu.pl (w dziale E-nauczanie) prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska, prof. dr hab. Jan Madey Dekalog edukacji internetowej

http://www.come.uw.edu.pl (w dziale E-nauczanie) prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska, Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny COME

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Brown, John Seely i Paul Duguid. The Social Life of Information. Harvard Business Press. Boston 2000. (książka dostępna na Google Books)

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych oraz potrafi zastosować technologię informacyjną zgodnie z zasadami efektywnej i bezpiecznej pracy dydaktycznej.

Umiejętności

• Student potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie edukacji tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne (ćwiczenia praktyczne)

•Student korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskując i przetwarzając informacje, w języku rodzimym i obcym (ćwiczenia praktyczne)

Kompetencje społeczne

• Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z uczniami oraz ma świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju w zakresie technologii informacyjnych.

• Stosuje zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym

i krytycznym odbiorze komunikatów multimedialnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 90% obecności na zajęciach. Student nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Na zajęciach realizowany jest system punktowy zaliczenia poprzez ćwiczenia praktyczne. Zaliczenie następuje przy uzyskaniu min 50% ogólnej liczby punktów.

00,00% - 50,00% niedostateczny

51,00% - 65,99% dostateczny

66,00% - 74,99% dostateczny plus

75,00% - 81,99% dobry

82,00% - 89,99% dobry plus

90,00% - 100,0% bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.