Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje i negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-2GOS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje i negocjacje
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych. Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać elementarną wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i psychologicznych podstaw konfliktu (wiedza z zakresu socjologii ogólnej, psychologii ogólnej, komunikacji społecznej).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W toku zajęć planowane jest: omówienie istoty konfliktów i sporów oraz metod ich rozpoznawania; analiza sytuacji konfliktowych oraz określanie możliwości ich bezstronnego rozstrzygania; praktyczne stosowanie podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej; efektywne zarządzanie konfliktem; organizacja procedury mediacji i negocjacji; planowanie i realizacja działań mediacyjnych i negocjacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; kreatywne poszukiwania rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów oraz wyposażenie ich w niezbędne umiejętności i kompetencje do zarządzania konfliktem oraz prowadzenie działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych. Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności: rozpoznawania sporów; analizy sytuacji konfliktowych oraz określania możliwości ich bezstronnego rozstrzygania; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.); efektywnego zarządzania konfliktem; organizacji procedury mediacji i negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów; planowania i realizacji działań mediacyjnych i negocjacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu. Studenci nabędą kompetencje w zakresie kreatywnego poszukiwania rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

Forma studiów: niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-2GOS

Liczba godzin: 16

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu :Przedmiot obowiązkowy - specjalnościowy

Rok studiów /semestr drugi rok/ czwarty semestr

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, dyskusja, metoda symulacyjna

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 16 godzin, przygotowanie się do zajęć - 22 godziny, przygotowanie do zaliczenia 20, udział w konsultacjach – 2 godziny

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -25 (1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 35 (1 ECTS)

Literatura:

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje–Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Nęcki Z., Negocjacje w biznesie. Antykwa, Kraków 2000.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Efekty uczenia się:

W efekcie prowadzonych zajęć student:

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach; zna mechanizmy zachowań ludzkich w sytuacjach konfliktowych oraz alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i interpretowania sytuacji konfliktowych oraz w celu projektowania adekwatnej do sytuacji konfliktowej strategii działań; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań; potrafi pracować w zespole pełniąc rolę mediatora i negocjatora; umie przyjmować i wyznaczać zadania związane z prowadzeniem mediacji i negocjacji; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację procedury mediacji i negocjacji zgodnie z etapami tego procesu; potrafi sprawnie zarządzać konfliktem, projektować i podejmować działania mediacyjne i negocjacyjne; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

uczestnictwo w zajęciach (90%), aktywny udział w realizacji zadań indywidualnych i grupowych, aktywny udział w dyskusji, uczestnictwo w superwizji, prezentacja wybranego zagadnienia teoretycznego dotyczącego podstawowych problemów związanych z mediacją i negocjacją, znajomość prawnych podstaw mediacji i negocjacji, zaliczenie przedmiotu na ocenę w formie ustnej odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.