Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-2TPO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą pedagogiki opiekuńczej jako subdyscypliny pedagogicznej, teoretycznymi podstawami pedagogiki opiekuńczej oraz z problematyką pracy opiekuńczo-wychowawczej na podstawie współczesnych i historycznych koncepcji wychowawczych


Skrócony opis:

Zajęcia obejmują przedstawienie teoretycznych podstaw działalności opiekuńczo – wychowawczej, problematyki sieroctwa oraz analizę teoretycznych podstaw teorii opieki oraz jej relacji do procesu wychowania. Wprowadzenie w obszar teorii wychowania opiekuńczego jako zasadniczego przedmiotu pedagogiki opiekuńczej oraz jednej z form wychowania.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: niestacjonarne

rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

dziedzina, dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

rok studiów/semestr/ liczba zajęć dydaktycznych:II rok,4 semestr, 15 godz wykład

punkty ECTS:3 pkt

bilans nakładu pracy studenta:15 godz - zajęcia dydaktyczne; 30 godz studiowanie literatury:20 godz- przygotowanie przypadku do analizy na wykładzie; 10 godz- przygotowanie do zaliczenia

Literatura:

Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Red. E. Jundziłł i R. Pawłowska Gdańsk 2008

Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg 2006

Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

K_W1 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie

jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_W6 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących między nimi prawidłowościach

K_U1 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje

ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_K4 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny,

refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

• przygotowanie przypdaku do analizyi,lub esej naukowy

• Egzamin pisemny formie testu obejmującego treści wykładów,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.