Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rewalidacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3AJG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rewalidacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów). Student powinien posiadać wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej.

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest:

1. Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującej terminologię, teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, współczesnych tendencji w kierunku normalizacji, wyrównywania ich szans na różnych płaszczyznach życia społecznego

2. Zapoznanie z podstawowymi aspektami pracy rewalidacyjnej z dziećmi o różnym rodzaju dysfunkcji rozwojowej

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Rok studiów /semestr: III rok/6 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć;

10 godzin – wykłady

8 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztaty grupowe

Forma zaliczenia przedmiotu – egzamin pisemny

Punkty ECTS: 2,0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 10 h

Udział w ćwiczeniach- 8 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 8h

Przygotowanie zadania projektowego 15 h

Przygotowanie do egzaminu-15 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami::

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 10 h+ 8 = 18 h (0,75 ECTS)

o charakterze praktycznym: 15h + 15h+ 8 h= 38 h (1,25 ECTS)

Efekty uczenia się:

K_W02-ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej jako dyscypliny naukowej, jej miejsca w systemie nauk humanistyczno – społecznych oraz o tradycyjnych i współczesnych kierunkach rozwoju myśli o wychowaniu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością-

K_W05-ma elementarną wiedzę na temat prawidłowości dotyczących możliwości jak i ograniczeń rozwoju osób z określonym rodzajem niepełnosprawności, ich adaptacji społecznej oraz trudności w tym zakresie

K_U02-. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizy i interpretacji zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego (płaszczyzna rehabilitacyjna, edukacyjna, zawodowa, kulturalna, itp.)

K_U09-potrafi ocenić przydatność wybranych metod rewalidacyjnych w procesie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością

K_K03-ma przekonanie o potrzebie włączania się w działania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością; podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji zadań zespołowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z treści realizowanych na ćwiczeniach i wykładach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione nieobecności zaliczane są podczas konsultacji. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć predysponuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.