Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia młodzieży niedostosowanej społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3ALN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia młodzieży niedostosowanej społecznie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie prowadzenia zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę

z psychologii młodzieży niedostosowanej społecznie, o diagnozie

problemu i metodach (także alternatywnych) wychowania i

resocjalizacji

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki.

Forma studiów

Niestacjonarne

Kod przedmiotu

0800-0N1-3ALN

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Rok studiów /semestr

3 rok, sem. V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Zaliczenie poprzednich dwóch lat studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

10 godz. wykład

Założenia i cele przedmiotu

W trakcie prowadzenia zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę z psychologii młodzieży niedostosowanej społecznie, o diagnozie problemu i metodach (także alternatywnych) wychowania i resocjalizacji

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykłady multimedialne, dyskusje i konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Efekty kształcenia (uszczegółowione w kontekście przedmiotu)

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Ma podstawową wiedzę z psychologii młodzieży niedostosowanej społecznie, a w szczególności jako podmiocie wadliwie funkcjonującym w strukturach społecznych i niektórych psychologicznych możliwościach usprawniania tego funkcjonowania. Sposób weryfikacji wiedzy: zaliczenie ustne z całości materiału na ocenę

K_W06

Ma podstawową wiedzę psychologiczną o różnych środowiskach wychowawczych; analizuje proponowane metody (także alternatywne) wychowania i resocjalizacji oraz proponuje zarysy własnych metod. Sposób weryfikacji wiedzy: zaliczenie ustne z całości materiału na ocenę

K_W10

Ma podstawową wiedzę psychologiczną o uczestnikach działalności opiekuńczo – wychowawczej. Sposób weryfikacji wiedzy: zaliczenie ustne z całości materiału na ocenę

K_W15

Potrafi – w podstawowym stopniu – animować prace nad rozwojem młodzieży niedostosowanej społecznie. Sposób weryfikacji umiejętności: ocena aktywności w trakcie zajęć

K_U11

Jest – w podstawowym stopniu – przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach resocjalizujących młodzież niedostosowaną społecznie. Sposób weryfikacji kompetencji społecznych: ocena aktywności w trakcie zajęć

K_K07

Punkty ECTS

2

Bilans nakładu pracy studenta

Należy wymienić rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta.

Udział w wykładach - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć – 20 godz.

Udział w konsultacjach – 20 godz.

Przygotowanie do kolokwium końcowego- 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

30 godz.

1

o charakterze praktycznym

30 godz.

1

Data opracowania:

03. 06. 2013

Koordynator przedmiotu:

Dr n. hum. Grzegorz Zalewski, psycholog

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.