Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy treningu interpersonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3GPA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy treningu interpersonalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę treningu interpersonalnego, a także rozwijanie przez nich umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem, poprzez uwrażliwienie ich na druga osobę oraz na siebie samych. Trening interpersonalny daje możliwość doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć oraz zrozumienia ich wpływu na swoje zachowanie i reakcje innych. Jest też wspaniałą okazją do poznania samego siebie i odkrywania różnych sposobów funkcjonowania wśród innych ludzi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Język przedmiotu :Język polski

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr: III rok I stopnia/ semestr szósty

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia - 18

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 18 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 12 godzin

Razem: 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń – 5 godzin

Analiza literatury - 5 godzin

Przygotowanie prezentacji– 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 15 godzin

Razem: 30 godzin

OGÓŁEM: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe: 2 ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 = 1 ECTS

Liczba godzin o charakterze praktycznym 30 = 1 ECTS

Literatura:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Johnson S, Umiejętności interpersonalne samorealizacja, J.Santorski & Spółka Warszawa, 1998

Zaborowski Z, Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław, 1985.

Efekty uczenia się:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat teoretycznych założeń treningu interpersonalnego. K_W06

2. Student posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikacyjnych w grupie, prawidłowości, przebiegu, zakłóceniach. K_W08

3. Student ma rozwinięte umiejętności komunikacyjne, potrafi porozumiewać się zarówno ze specjalistami z zakresu pedagogiki, jak i osobami nie posługującymi się językiem specjalistycznym. K_U07

4. Student potrafi pracować w zespole, przyjmować różne role grupowe, planować i realizować powierzone zadania. K_U13

5. Student ma świadomość potrzeby ciągłego rozwoju, samokształcenia i doskonalenia umiejętności. K_K01

6. Student jest przygotowany do aktywnego działania w różnych grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne i wychowawcze. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna.

Zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu, kolokwium ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę treningu interpersonalnego, a także rozwijanie przez nich umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem, poprzez uwrażliwienie ich na druga osobę oraz na siebie samych.

Moduły tematyczne:

Wprowadzenie (czym jest trening interpersonalny?).

Kontrakt (zasady dotyczące funkcjonowania grupy treningowej).

Komunikacja międzyludzka i ćwiczenie umiejętności interpersonalnych (tj. wrażliwość interpersonalna, empatia, nawiązywanie kontaktu,umiejętność ekspresji, asertywność, udzielanie informacji zwrotnych w relacjach z innymi osobami w grupie, analiza własnych zachowań w relacjach z innymi).

Kształtowanie wrażliwości na przejawy zachowań innych osób w grupie (aktywne słuchanie, współpraca w zespole, analiza zachowań i spostrzeżeń dotyczących relacji w grupie i własnego zachowania, samoocena, autorefleksja).

Asertywność.

Konflikt.

Negocjacje.

Literatura:

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000.

Głodowski W., Bez słowa, Warszawa 1999.

Grice H. P.Język w świetle nauki, red. B. Stanosz. Warszawa 1980.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999.

McKay M. i in., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001.

Nęcki Z., Kounikacja międzyludzka, Kraków 1996.

Sobkowiak B., Współczesne systemy komunikowania, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 1998.

Stewart J. (oprac.), Mosty zamiast murów, Warszawa 2002.

Aronson E., Człowiek istota społeczna. Warszawa 1999.

Berne E., W co grają ludzie? Warszawa 1987.

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa 1993.

Fishke J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław 1999.

Folta M., Negocjowanie i mediacja w życiu. 32 techniki heurystyczne dla kreatywnego dialogu. Wrocław 2003.

Hall E., Bezgłośny język. Warszawa 1987.

Hindle T., Sztuka negocjacji. Warszawa 2000.

Masterbroek W., Negocjowanie. Warszawa 1999.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji. Warszawa 2000.

Dobek-Ostrowska B. (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław 2001.

Schulz von Thun F., Sztuka rozmawiania. T. 1-3. Kraków 2002.

Zaborowski Z, Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław, 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.