Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3PRE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest

- zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki resocjalizacyjnej, jej specyfiką (jako interdyscyplinarnego obszaru wiedzy) w systemie nauk o wychowaniu, a w szczególności:

-zapoznanie z teoretycznymi i teleologicznymi podstawami oddziaływań resocjalizacyjnych

- analiza doświadczeń z zakresu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych w wymiarze instytucjonalnym oraz pozainstytucjonalnym w Polsce i za granicą

- przybliżenie problematyki nieprzystosowania społecznego w wymiarze etiologii oraz symptomatologii i profilaktyki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Treści obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii zachowań z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika resocjalizacyjna

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia

Wymagania wstępne: Pedagogika ogólna, Pedagogika społeczna, Psychologia ogólna, Socjologia wychowania, Filozofia

Założenia i cele przedmiotu: Głównym celem jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. Studenci zostaną gruntownie zaznajomieni ze specyfiką zjawiska nieprzystosowania społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej w celu podniesienia u nich świadomości, co do potrzeby prowadzenia profesjonalnego oddziaływania korygującego i profilaktycznego o charakterze grupowym i indywidualnym zwiększającego szansę jego powodzenia.

Inspirowanie studentów do polemizowania oraz formułowania własnych ocen i poglądów, a także indywidualnych (twórczych) poszukiwań i rozwiązań w zakresie projektowania przykładowych oddziaływań profilaktycznych i korekcyjnych skoncentrowanych na stosowaniu strategii ofensywnych, opartych na rozwijaniu pozytywnych zasobów (twórcza resocjalizacja i pozytywna profilaktyka społeczna). Studenci posiądą też podstawową wiedzę, co do rodzaju i charakteru funkcjonowania instytucji i placówek resocjalizacyjnych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Metody nauczania: wykład aktywny, dyskusja, pogadanka, konsultacje, projekt, praca w grupach, warsztaty grupowe.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin/ zaliczenie

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w wykładach 10h

- udział w ćwiczeniach 8h

- udział w konsultacjach 12h

Razem: 30h (1 ECTS)

Samodzielna praca studenta:

- analiza literatury, samodzielne studiowanie problematyki wykładów i ćwiczeń 25h

- przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 25h

Razem: 50h (2 ECTS)

razem 3.0ECTS

Literatura:

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

Urban B., Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 2000

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna. Lublin 2000

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991

Kozaczuk F., Radochoński M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000.

Marczak M.(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium, Warszawa 2013

Sawicki K., Diady, kliki, gangi. Młodzież społecznie nieprzystosowana w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Impuls, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

1. Student zna elementarną terminologię stosowaną w pedagogice resocjalizacyjnej oraz rozumie jej zakres i przedmiot.(K_W01)

2. Student ma elementarną wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu różnych rodzajów placówek resocjalizujących, ich celach i podstawach prawnych. (K_W07)

3. Student ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą przyczyn, dynamiki i specyfiki zjawiska nieprzystosowania społecznego oraz rozumie różnorodne jego uwarunkowania. (K_W09)

4. Student potrafi wykorzystać podstawową interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań , a także specyficznych problemów społecznych w celu wskazania propozycji rozwiązań zapobiegawczych i naprawczych (prognozując przebieg ich rozwiązywania oraz przewidując skutki planowanych działań stosowanych w praktyce rozwiązywania problemów społecznych). (K_U02; K_U10)

5. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie stosowania działań zapobiegawczych i naprawczych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu oceną pozytywną.

Egzamin w formie pisemnej (test) lub ustnej (treści poruszane na wykładzie oraz ćwiczeniach).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Krzysztof Sawicki, Katarzyna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii zachowań z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii

Pełny opis:

• Charakterystyka pojęć resocjalizacja i pedagogika resocjalizacyjna w aspekcie przedmiotowym, i terminologicznym

• Charakterystyka teleologicznych, teoretycznych i metodycznych aspektów oddziaływań resocjalizacyjnych.

• Analiza specyfiki oddziaływań resocjalizacyjnych w obszarach: profilaktyki nieprzystosowania społecznego, resocjalizacji w środowisku otwartym, resocjalizacji instytucjonalnej oraz readaptacji.

• Analiza instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form resocjalizacji

Literatura:

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

Urban B., Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 2000

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna. Lublin 2000

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991

Kozaczuk F., Radochoński M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000.

Marczak M.(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Pedagogium, Warszawa 2013

Sawicki K., Diady, kliki, gangi. Młodzież społecznie nieprzystosowana w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Impuls, Kraków 2018.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.