Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3TPE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest zapoznanie studentów z problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz ich emocjonalnych następstw. Celem jest:

- uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej ryzyka dysleksji, etiologii' symptomatologii, źródeł i konsekwencji specyficznych problemów w czytaniu i pisaniu,

- ukazanie sposobów diagnozowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz trudnościami emocjonalnymi,

- wdrażanie do projektowania zajęć z terapii pedagogicznej.Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia niestacjonarne

Status przedmiotu: specjalnościovvy (Moduł 5)

Rok studiów /semestr: 3 rok, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i

egzaminów): Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu to; podstawy pedagogiki, diagnostyka pedagogiczna, ,dydaktyka ogólna. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu rozpoznawania problemów środowisk wychowawczych, problemów dziecka, /trudności w zachowaniu, trudności dydaktycznych. Niezbędne są: wiedza i umiejętności planowania pacy z dzieckiem, znajomość metod nauczania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formv prowadzenia zajęć

Wykład- l0 godzin

Ćwiczenia- 8 godzin

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, zespołowa, projekty, konsultacje,

Bilans nakładu pracy studenta:

1,0 pkt - godziny kontaktu z nauczycielem akademickim (25 godz.):

8 godz. (ćwiczenia)

10 godz.(wykłady)

7 godz.(godziny konsultacyjne)

2,0 - pkt samodzielna praca studenta (50 godz.):

20 godz. (przygotowanie do ćwiczeń )

10 godz.(przygotowanie projektu)

20 godz. ( przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu).

Wskaźnik ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wvmagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz. (1,0 ECTS)

-o charakterze praktycznym : 50 godz, (2,0 ECTS)

Literatura:

Bogdanowicz M. O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin:1995.

Górniewicz E. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń, 1995.

Jastrząb J. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. Warszawa 2002.

Kijowska J.M, Sorokosz I. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wybrane aspekty metodyczne. Elbląg, 2014.

Efekty uczenia się:

K_W01- Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dziecka ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami emocjonalnymi, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

K_W10- Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, w których funkcjonuje dziecko z dysleksją, , ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_U10-Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów dziecka z dysleksją i prognozować przebieg ich rozwiązań oraz przewidywać skutki planowanych działań z zakresu terapii pedagogicznej.

K_K03- Ma przekonanie o sensie , wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie terapii pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.