Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3PRE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest

- zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki resocjalizacyjnej, jej specyfiką (jako interdyscyplinarnego obszaru wiedzy) w systemie nauk o wychowaniu, a w szczególności:

-zapoznanie z teoretycznymi i teleologicznymi podstawami oddziaływań resocjalizacyjnych

- analiza doświadczeń z zakresu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych w wymiarze instytucjonalnym oraz pozainstytucjonalnym w Polsce i za granicą

- przybliżenie problematyki nieprzystosowania społecznego w wymiarze etiologii oraz symptomatologii i profilaktyki

Skrócony opis:

Treści wykładów obejmują analizę zagadnień z zakresu teleologicznego, teoretycznego oraz metodycznego wymiaru oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje takie takie zagadnienia, jak:

1. Przedmiot, cele, zadania funkcje, zakres oraz podstawowa terminologia pedagogiki resocjalizacyjnej;

2. Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej;

3. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej;

4. Pojęcie normy i jej znaczenie w procesie resocjalizacji;

5. Funkcjonalny model resocjalizacji;

6. Nieprzystosowanie społeczne i jego specyfika (definiowanie, etiologia, koncepcje, typologie);

7. Dzieje resocjalizacji nieletnich. Historia i współczesność;

8. Systemy wychowania resocjalizującego;

9. Prawny wymiar oddziaływań resocjalizacyjnych w kontekście standardów międzynarodowych;

10. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy oddziaływań resocjalizacyjnych;

11. Resocjalizacja penitencjarna i jej specyfika;

12. Probacja i jej znaczenie w procesie resocjalizacji.

Literatura:

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

Urban B., Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 2000

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna. Lublin 2000

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991

Kozaczuk F., Radochoński M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000.

Marczak M.(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

(KA6_UW1)

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania

i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej (KA6_UW3)

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin (KA6_UK1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie

- aktywności podczas zajęć

- wypowiedzi ustnej (odpowiedź na trzy pytania z zakresu tematyki ćwiczeń

Podstawą przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu oceną pozytywną.

Egzamin w formie pisemnej (test) lub ustnej (treści poruszane na wykładzie oraz ćwiczeniach).

Ocena końcowa z egzaminu - średnia z ocen z ćwiczeń oraz testu/odpowiedzi ustnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.