Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-2AIY Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach studiowania przedmiotu student zdobędzie uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących aktywność własną dziecka, autonomiczne uczenie się, motywację wewnętrzną i poczucie podmiotowości. Będzie umiał wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju człowieka i pedagogiki ogólnej w celu analizy i interpretacji problemów wspierania dziecka w rozwoju. Na tej podstawie nauczyć się projektować wizję środowiska uczenia się dzieci oraz metody uczenia się.

Skrócony opis:

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o tworzeniu psychopedagogicznych podstaw do uczenia się i rozwoju dziecka i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne zgodnie z najnowszą wiedzą.

Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych i osobistego rozwoju w roli nauczyciela

Pełny opis:

Poznawanie współczesnych koncepcji edukacji promujących stymulowanie rozwoju dziecka. Konstruowanie wiedzy osobistej i publicznej na temat tworzenia psychopedagogicznych warunków do podejmowania różnorodnej aktywności i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Specyfika i rodzaje uczenia się w teorii psychologii i pedagogiki konstruktywistycznej. Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji. Teoretyczne podstawy rozwijania kompetencji kluczowych i tworzenie warunków do ich nabywania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Analizowanie gotowych projektów i autorskie projektowanie działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową.

Literatura:

Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., 2017, Zrozumieć uczenie się, zmienić wczesną edukację, rozdz. I i II , Warszawa.

Bauman T., 2005, Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1.

Brzezińska A., 1994, Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela? [w]: G. Lutomski (red.): Uczyć inaczej, Poznań.

Danilewska J., 2004, Kształtować czy wspomagać? – dylemat myśli pedagogicznej i niekonsekwentna edukacja szkolna, [w:] red. T. Lewowicki, M.S. Szymański, Nauki pedagogiczne w Polsce, Kraków.

Filipiak E. (red.), 2015, Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego, Bydgoszcz.

Filipiak E., 2011, Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz.

Filipiak E., 2015, Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podejście Lwa S. Wygotskiego, Studia Pedagogiczne, T. LXVIII, s. 177-190.

Klus - Stańska D., 2002, Wiedza ucznia w nauczaniu zintegrowanym – od formalistyki do konstruowania znaczeń, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. Malewska, Śliwerski, Kraków.

Klus-Stańska- D., 2005, Edukacja elementarna a rozwój kompetencji poznawczych dziecka, [w:] Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, red. K. Lubomirska, Warszawa.

Klus-Stańska- D., 2010, Behawioryzm versus konstruktywizm: opozycyjne źródła koncepcji programowych, [w:] Nauczycielskie zmagania z podstawą programową, red. A. Dereń, J. Tersa, T., Sadoń-Osowiecka, Kartuzy.

Klus-Stańska D., 2015, Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka. Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji, Studia Pedagogiczne, T. LXVIII, s. 15-32.

Klus-Stańska D., Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja, między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć naukowo-badawczych, Gdańsk.

Klus-Stańska D., Kruk J., 2009, Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko, s. 457-504, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Klus-Stańska-D., 2008, Dziecko w pułapce wczesnej edukacji – perspektywy krytyki adaptacyjnej i emancypacyjnej, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4 (210).

Klus-Stańska-D., 2009, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Łukaszewicz R., 1994, Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map, Wrocław.

Michalak R., Misiorna E., 2006, Edukacja małego dziecka z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Włoch S., red., Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, Opole.

Miłek K., 2015, Zabawa jako obszar poznawania dziecka, [w:] red. Guz S., Centner-Guz M., Zwierzchowska I., W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, s.. 219-228.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Rozwój dziecka a edukacja, [w:] Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, red. K. Lubomirska, Warszawa.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009, Mistyfikacja wspomagania rozwoju dziecka w reformie programowej, Problemy Wczesnej Edukacji, nr specjalny.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009, O potrzebie budowania koncepcji uczenia się, jak się uczyć, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurmo, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Kraków.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., red., 2013, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków-Białystok.

Waloszek D., 2009, Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Wygotski L.S., 1995, Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka [w:] A. Brzezińska, T. Czuba, G. Lutomski, B. Smykowski (red.) Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań.

Efekty uczenia się:

1. Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji promujących aktywność własną dziecka, autonomiczne uczenie się, motywację wewnętrzną i poczucie podmiotowości. K_W04, K_W09

2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju człowieka i pedagogiki ogólnej w celu analizy i interpretacji problemów wspierania dziecka w rozwoju. K_U02, K_U10

3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę o tworzeniu psychopedagogicznych podstaw do uczenia się i rozwoju dziecka i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. K_U14, K_U04

4. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne zgodnie z najnowszą wiedzą K_K08

5. Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych i osobistego rozwoju w roli nauczyciela K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Wyniki egzaminu pisemnego określone procentowo:

0-50% ocena niedostateczna

51-60% ocena dostateczna

61-70% ocena dostateczna plus

71-80% ocena dobra

81-90% dobra plus

91-100% ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student w ramach realizacji treści z tego przedmiotu będzie umiał samodzielnie zdobywać wiedzę o tworzeniu psychopedagogicznych podstaw do uczenia się i rozwoju dziecka i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

Odpowiedzialnie przygotuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne zgodnie z najnowszą wiedzą na temat uczenia się i rozwoju dziecka. Bedzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych i osobistego rozwoju w roli nauczyciela

Pełny opis:

Poznawanie współczesnych koncepcji edukacji promujących stymulowanie rozwoju dziecka. Konstruowanie wiedzy osobistej i publicznej na temat tworzenia psychopedagogicznych warunków do podejmowania różnorodnej aktywności i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Specyfika i rodzaje uczenia się w teorii psychologii i pedagogiki konstruktywistycznej. Podmiotowość dziecka w edukacji. Teoretyczne podstawy rozwijania kompetencji kluczowych i tworzenie warunków do ich nabywania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Analizowanie gotowych projektów i autorskie projektowanie działań z dziećmi zgodnie z uzyskaną wiedzą naukową.

Literatura:

Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A., 2017, Zrozumieć uczenie się, zmienić wczesną edukację, rozdz. I i II , Warszawa.

Bauman T., 2005, Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1.

Brzezińska A., 1994, Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela? [w]: G. Lutomski (red.): Uczyć inaczej, Poznań.

Danilewska J., 2004, Kształtować czy wspomagać? – dylemat myśli pedagogicznej i niekonsekwentna edukacja szkolna, [w:] red. T. Lewowicki, M.S. Szymański, Nauki pedagogiczne w Polsce, Kraków.

Filipiak E. (red.), 2015, Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego, Bydgoszcz.

Filipiak E., 2011, Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz.

Filipiak E., 2015, Możliwości rozwijania myślenia teoretycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podejście Lwa S. Wygotskiego, Studia Pedagogiczne, T. LXVIII, s. 177-190.

Klus - Stańska D., 2002, Wiedza ucznia w nauczaniu zintegrowanym – od formalistyki do konstruowania znaczeń, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. Malewska, Śliwerski, Kraków.

Klus-Stańska- D., 2005, Edukacja elementarna a rozwój kompetencji poznawczych dziecka, [w:] Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, red. K. Lubomirska, Warszawa.

Klus-Stańska- D., 2010, Behawioryzm versus konstruktywizm: opozycyjne źródła koncepcji programowych, [w:] Nauczycielskie zmagania z podstawą programową, red. A. Dereń, J. Tersa, T., Sadoń-Osowiecka, Kartuzy.

Klus-Stańska D., 2015, Wyjść poza instytucjonalną standaryzację dziecka. Nowe inspiracje teoretyczne dla wczesnej edukacji, Studia Pedagogiczne, T. LXVIII, s. 15-32.

Klus-Stańska D., Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja, między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć naukowo-badawczych, Gdańsk.

Klus-Stańska D., Kruk J., 2009, Tworzenie warunków dla rozwojowej zmiany poznawczej i konstruowania wiedzy przez dziecko, s. 457-504, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Klus-Stańska-D., 2008, Dziecko w pułapce wczesnej edukacji – perspektywy krytyki adaptacyjnej i emancypacyjnej, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4 (210).

Klus-Stańska-D., 2009, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Łukaszewicz R., 1994, Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map, Wrocław.

Michalak R., Misiorna E., 2006, Edukacja małego dziecka z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Włoch S., red., Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce, Opole.

Miłek K., 2015, Zabawa jako obszar poznawania dziecka, [w:] red. Guz S., Centner-Guz M., Zwierzchowska I., W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, s.. 219-228.

Uszyńska-Jarmoc J., 2005, Rozwój dziecka a edukacja, [w:] Edukacja elementarna. Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia, red. K. Lubomirska, Warszawa.

Uszyńska-Jarmoc J., 2009, O potrzebie budowania koncepcji uczenia się, jak się uczyć, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurmo, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Kraków.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., red., 2013, Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków-Białystok.

Waloszek D., 2009, Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., red., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa.

Wygotski L.S., 1995, Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka [w:] A. Brzezińska, T. Czuba, G. Lutomski, B. Smykowski (red.) Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.