Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia zintegrowanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3GGC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia zintegrowanego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest: wprowadzenie studentów w problematykę kształcenia zintegrowanego na I etapie edukacyjnym; omówienie teoretycznych założeń koncepcji zintegrowanego nauczania w klasach 1-3; zapoznanie z możliwościami praktycznej realizacji metodycznych rozwiązań w ramach zintegrowanych jednostek tematycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami kształcenia zintegrowanego na I etapie edukacyjnym. Student zdobywa wiedzę na temat praktycznej realizacji założeń całościowego nauczania, zapoznaje się z koncepcją programową w klasach 1-3, identyfikuje i omawia działania nauczyciela oraz ucznia w procesie zintegrowanego nauczania. Określa związek strategii uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym ze sposobem organizacji zajęć zintegrowanych. Nabywa kompetencje w zakresie planowania działań

nauczyciela i ucznia, z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości dzieci metod i form. Nabywa umiejętność stosowania narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz stosowania merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych kryteriów oceny konstruowanych scenariuszy zajęć zintegrowanych.

Pełny opis:

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_6

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika

Rok studiów/semestr:III/6

Liczba godzin: 10 wykładów, 8 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, metoda projektu, dyskusja, analiza tekstów

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach - 18 godzin, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia -10 godzin,

opracowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych - 10 godzin, udział w konsultacjach – 7 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 (1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1 ECTS)

Literatura:

Adamek I. (red.,) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Kraków 2002.

Adamek I., Bałachowicz J., Pomiędzy dwiema edukacjami. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Kraków 2010.

Klus-Stańska D. (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

Sawiński J., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

Szlufik W., Banaszkiewicz T., Pękala A. (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Częstochowa 2004.

Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków 2002.

Żytko M. (red.), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002. Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka-perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Efekty uczenia się:

1. Student omawia podstawowe założenia oraz psychologiczno-pedagogiczne aspekty koncepcji kształcenia zintegrowanego dzieci w młodszym wieku szkolnym, określa cele i zadania kształcenia zintegrowanego, analizuje płaszczyzny integracji i ich teoretyczne i praktyczne odniesienia;

2. Student analizuje związek strategii uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym ze sposobem organizacji zajęć w klasach I-III;

3. Student stosuje zasady organizacji zajęć zintegrowanych, dobiera metody i formy pracy z uczniem, adekwatnie do projektowanych sytuacji dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania ich indywidualnego rozwoju;

4. Student wykazuje się innowacyjnością i refleksyjnością w projektowaniu procesów edukacyjnych oraz form kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów;

5.Student wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w przygotowywaniu się do zajęć oraz w trakcie zajęć, w pracy indywidualnej i grupowej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym; zaliczenie ćwiczeń - na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3. Student zdobywa

wiedzę z zakresu praktycznej realizacji integracji na pierwszym szczeblu kształcenia, zapoznaje się z koncepcją programową w klasach

1-3, identyfikuje i omawia działania nauczyciela oraz ucznia w procesie zintegrowanego nauczania. Określa związek strategii uczenia się

dzieci w młodszym wieku szkolnym ze sposobem organizacji zajęć zintegrowanych. Nabywa kompetencje w zakresie planowania działań

nauczyciela i ucznia, z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości dzieci metod i form. Nabywa umiejętność stosowania

narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz stosowania merytorycznych, metodycznych i

organizacyjnych kryteriów oceny konstruowanych scenariuszy zajęć zintegrowanych.

Literatura:

Adamek I. (red.,) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Kraków 2002.

Adamek I., Bałachowicz J., Pomiędzy dwiema edukacjami. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Kraków 2010.

Klus-Stańska D. (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

Sawiński J., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

Szlufik W., Banaszkiewicz T., Pękala A. (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Częstochowa 2004.

Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków 2002.

Żytko M. (red.), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002. Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka-perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Emilia Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.