Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWN1-3GOJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i wspieranie rozwoju dziecka
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu możliwości psychofizycznych dziecka, zaburzeń rozwojowych, specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się, metod i procedur diagnozy rozwoju dziecka oraz metod wspomagania rozwoju a także pracy terapeutycznej z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się. Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami diagnozy i postępowania pedagogiczno-terapeutycznego, rozwijanie umiejętności konstruowania i realizacji programów wspomagania rozwoju, programów terapeutycznych oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także kształtowanie świadomości etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III.

Skrócony opis:

Zapoznanie z zasadami diagnozy, wspierania rozwoju i postępowania pedagogiczno-terapeutycznego, rozwijanie umiejętności konstruowania i realizacji programów wspomagania rozwoju, programów terapeutycznych oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także kształtowanie świadomości etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Psychologia rozwojowa, Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka, Diagnostyka pedagogiczna

Liczba godzin: 9 h (w), 18 h (ćw);

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, metoda projektu

Punkty ECTS: 6.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 9h

udział w ćwiczeniach - 18h

przygotowanie do ćwiczeń - 50h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 5h

realizacja zajęć projektowych - 10h

teczka prac - 15h

prezentacje - 4h

przygotowanie do zaliczenia - 10h

zaliczenie - 1h

przygotowanie do egzaminu - 24h

Egzamin - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h; ETCS - 1,3

-O charakterze praktycznym - 118 h; ECTS - 4,7

Literatura:

Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. (2014) Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja 2(127)s. 37-52

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Oficyna Wydawnicza Impuls,

Kienig A. (2012) O potrzebie indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie wczesnej edukacji (w:) Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig (red.) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie

Kochan-Wójcik M. (2002) Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Wyd. CODN

Włoch S., Włoch A. (2009) Diagnoza całościowa w edukacji

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o specyfice rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I –III szkoły podstawowej, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także dzieci szczególnie uzdolnionych. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w przedszkolu i kl. I-III, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju - weryfikacja: ocena z egzaminu

2. Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków - weryfikacja: ocena z ćwiczeń i ocena z egzaminu

3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z diagnozą i wspomaganiem rozwoju dziecka – weryfikacja: udział w wykładach i ćwiczeniach oraz przygotowanie się do egzaminu

4. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I-III- weryfikacja: aktywność na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, metoda projektu

Formy zaliczenia przedmiotu; egzamin, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Julia Szabuńko, Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z zasadami diagnozy, wspierania rozwoju i postępowania pedagogiczno-terapeutycznego, rozwijanie umiejętności konstruowania i realizacji programów wspomagania rozwoju, programów terapeutycznych oraz organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także kształtowanie świadomości etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci w wieku przedszkolnym i kl. I-III.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Psychologia rozwojowa, Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka, Diagnostyka pedagogiczna

Liczba godzin: 9 h (w), 18 h (ćw);

Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, metoda projektu

Punkty ECTS: 6.0;

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 9h

udział w ćwiczeniach - 18h

przygotowanie do ćwiczeń - 50h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 5h

realizacja zajęć projektowych - 10h

teczka prac - 15h

prezentacje - 4h

przygotowanie do zaliczenia - 10h

zaliczenie - 1h

przygotowanie do egzaminu - 24h

Egzamin - 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h; ETCS - 1,3

-O charakterze praktycznym - 118 h; ECTS - 4,7

Literatura:

Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. (2014) Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja 2(127)s. 37-52

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2011) Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Oficyna Wydawnicza Impuls,

Kienig A. (2012) O potrzebie indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie wczesnej edukacji (w:) Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig (red.) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie

Kochan-Wójcik M. (2002) Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Wyd. CODN

Włoch S., Włoch A. (2009) Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wyd. Akademickie Żak

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska A.I., Matejczuk J., Nowotnik A. (2012) Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia

sobie z wyzwaniami szkoły. Edukacja, 1(117), s. 7-22

Hajnicz W., Karwowska-Struczyk M. (1998)Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP

Karwowska-Struczyk M. (1993) Praktyka właściwa rozwojowo. Rozważania na podstawie literatury amerykańskiej. Wychowanie w Przedszkolu, nr 6, s. 338-343

Kienig A. (2005)Wspomaganie rozwoju indywidualnego małego dziecka (w) A. Cichocki (red.) Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana Białystok

Kopała J., Tokarska E. (2009) Diagnoza przedszkolna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. Materiały dla dziecka. Wyd. Edukacja Polska,

Tokarska E., Kopała J. (2010) Obserwacje dziecka. Materiały dla nauczyciela w I i II roku wychowania przedszkolnego. Wyd. Edukacja Polska

Artykuły z czasopism: „Wychowanie w Przedszkolu” i „Bliżej Przedszkola”

Materiały z konferencji EECERA (European Early Childhood Education Research Association

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka, Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.