Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika wczesnoszkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-2PWC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu: dydaktyki ogólnej, teorii wychowania, psychologii rozwojowej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy na temat pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej oraz specyfiki pracy na pierwszym szczeblu edukacji, umiejętności interpretacji paradygmatów w pedagogice wczesnoszkolnej oraz wynikających z nich konsekwencji dla praktyki edukacyjnej w klasach I-III, a także kompetencji niezbędnych do realizacji zadań wynikających z roli nauczyciela.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-PIWS1-2PWC

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_5

Rok studiów/semestr II/4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: ogółem- 30 godzin (15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń)

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 15 godzin

udział w ćwiczeniach - 15 godzin

przygotowanie do zajęć - 30 godzin

przygotowanie eseju/pracy pisemnej - 20 godzin

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2 godziny

przygotowanie do egzaminu - 15 godzin

egzamin - 2 godziny

razem: 99 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 godziny - 1,5 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym - 65 godzin - 2.5 pkt. ECTS

Literatura:

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1997.

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych: między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2009.

Adamek I., Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.

Klus- Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Klus – Stańska D., Szczepska- Pustkowska M.(red.). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych. Kraków 2003.

Skrzetuska E. (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja- uzdolnienia- refleksja nauczyciela, Wyd UMCS, Lublin 2011.

Sowińska H., Michalak R., Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M. (red.), Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Impuls, Kraków 2013.

Uszyńska - Jarmoc J., Cichocki A., Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Trans Humana, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej – jej celów, zadań i funkcji.

Student posiada wiedzę na temat nowych koncepcji i paradygmatów w pedagogice wczesnoszkolnej oraz wynikających z nich konsekwencji dla praktyki edukacyjnej na poziomie klas I-III szkoły podstawowej.

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na tematy związane z wczesną edukacją dziecka.

Student potrafi analizować, interpretować oraz projektować strategie działań pedagogicznych z uwzględnieniem specyfiki pierwszego szczebla edukacyjnego.

Student wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w przygotowywaniu się do zajęć oraz w trakcie zajęć, w pracy indywidualnej i grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń ustne na ocenę. Student podpisem potwierdza znajomość uzyskanej oceny.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny (część testowa i część z pytaniami otwartymi). Pozytywna ocena z egzaminu po uzyskaniu 51% możliwych punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.