Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i prawo oświatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-1YGJJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka i prawo oświatowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest realizacja treści, które umożliwią studentowi zdobycie podstawowej wiedzy z polityki oświatowej i prawa oświatowego oraz ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie analizowania problematyki prawno-politycznej w oświacie. Celem przedmiotu jest: 1) wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu polityki oświatowej; 2) przedstawienie założeń polityki oświatowej w Polsce; 3) analiza głównych priorytetów polityki oświatowej Unii Europejskiej; 4) prezentacja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania systemu edukacji w Polsce; 5) kształtowanie umiejętności analizy oraz interpretacji podstawowych zasad polityki oświatowej, także w ujęciu komparatywnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne

Rok studiów - 1 rok 1 stopnia

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu nauk humanistycznych i społecznych na poziomie maturalnym

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, zadania projektowe, praca zespołowa, konsultacje indywidualne

Punkty ECTS - 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 15 godzin,

udział w ćwiczeniach: 15 godzin, udział w konsultacjach: 10 godzin,

przygotowanie do zajęć: 20 godzin, przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń: 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia z wykładów:10 godzin

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 h i 1,5 punkta ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 40 godzin i 1,5 punkta ECTS

Literatura:

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Day Ch., Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela, przekład J. Michalak, Gdańsk 2008

Dorczak R., Modele współpracy szkoły z organizacjami

w środowisku lokalnym, w: Mazurkiewicz G. (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektyw, Kraków 2012

Polityka oświatowa, M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, „Studia BAS” 2(22) 2010.

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, IMPULS, Kraków 2010.

Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, IBE, Warszawa 2007.

Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, IMPULS, Kraków 2013.

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

przez szkoły. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Strona internetowa MEN www.men.gov.pl

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 1189

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 60

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 60

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2018 r., pozycja 1574

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2017 r., poz. 1658

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2017 r., poz. 1591

Efekty uczenia się:

Student/Studentka ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych.

Student/Studentka potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

Student/Studentka potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

Student/Studentka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne (pytania otwarte i zamknięte)

zaliczenie wykładów - zaliczenie w formie pisemnej (pytania otwarte i zamknięte)

Do zaliczenia może przystąpić student posiadający maksymalnie 3 nieobecności podczas ćwiczeń i wykładów.

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu, wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia. Pozytywna ocena z zaliczenia nie podlega poprawie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.