Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2YSWY
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość głównych pojęć, definicji i teorii socjologicznych oraz podstawowych metod badań i analiz stosowanych w naukach społecznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie socjologii wychowania jest zaznajomienie uczestników zajęć z kluczową dla tej dyscypliny terminologią, obszarami jej głównych zainteresowań i eksploracji, repertuarem rozwijanych wyjaśnień procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, perspektywami socjologicznymi i ich interdyscyplinarnym związkiem z innymi współczesnymi dyscyplinami psychologicznymi i pedagogicznymi jak i możliwościami stosowania socjologicznych modeli interpretacyjnych w analizie, interpretacji i rozwiązywaniu aktualnie obserwowalnych problemów w sferze praktycznej działalności pedagogicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - obowiązkowy (M_2)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady

Punkty ETCS: 4 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 30 godzin

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin

Razem: 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium– 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 20 godzin

Razem: 50 godzin

Łącznie: 100 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin - 2 punkty ETCS

o charakterze praktycznym: 50 godzin - 2 punkty ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, t. 1, PWN, Warszawa 2013

Karkowska M, Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Łódź 2010

Karkowska M, Skalski T., Kultura –socjalizacja - tożsamość, Kraków 2010

Lewowicki T., Szczurek – Boruta A., Grabowska B., Przemiany społeczno – cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005

Meighan R., Socjologia Edukacji, Toruń 1993

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Łódź 2010

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011

Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2004

Szymański M.J., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Impuls, Kraków 2013

Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 1998

Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Białystok 1996

Znaniecki, Społeczeństwo i wychowanie. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977

Chałasiński J., Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa 1948

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995

Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006

Mielecka H., (red.) Socjologia wychowania. Wybór tekstów, Kielce 2000

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

K_W05: Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego.

K_W06: Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach.

K_W10: Ma podstawową uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła), ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_U03: Posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii wychowania w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

K_K07: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)