Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-1YMBS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł metodologiczny - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w pedagogice i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach pedagogicznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki pedagogicznej, która poddawana jest badaniom.

5. Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią badań społecznych oraz postępowaniem w badaniach naukowych.

Wyposażenie studenta w pogłębioną i rozszerzoną wiedzę:

• o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk;

• o genezie i rozwoju koncepcji badania zjawisk społecznych;

• o głównych orientacjach badawczych w naukach społecznych i ich założeniach filozoficznych;

• o teorii i jej znaczeniu w badaniach społecznych.

Zadaniem prowadzących wykład jest kształtowanie umiejętności studentów w zakresie:

• porównywania i rozróżniania głównych orientacji badawczych w metodologii badań społecznych;

• wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analizowania problemów edukacyjnych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

Podczas zajęć zmierza się także do kształtowania kompetencji społecznych studenta w zakresie:

• dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związane z podejmowaniem badania naukowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_3 (Moduł metodologiczny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/ semestr: I rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. system zajęć i egzaminów):

podstawy pedagogiki, teoria wychowania, dydaktyka ogólna, socjologia wychowania, pedagogika społeczna

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 10 godz.

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 10 godz.

Czytanie zaleconej literatury: 23 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 12 godz.

o charakterze praktycznym: 50 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

2.Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.

3.Krajewska A., Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko 2010.

4.Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006.

5.Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.

6.Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak”, Warszawa 2001.

7.Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1.Denzin H.K., Lincoln Y.S., Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage 1994.

2.Goriszowski W., Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2006.

3.Kruger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn, GWP, Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

- S ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

- S ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności

prowadzenia badań w pedagogice);

- S - ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych;

- S - ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej;

- S - potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

- S - posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny

pedagogiki;

- S - potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych;

- S - jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie pisemne

50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak, Anna Krajewska
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak, Anna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.