Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-1YPOG Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

• doprowadzenie studentów do poprawnego posługiwania się kategoriami pojęciowymi współczesnych nauk pedagogicznych współczesnej pedagogiki;

• zapoznanie ze złożonością i zmiennością relacji między teorią i praktyką edukacyjną;

• zapoznanie z założeniami rozwoju pedagogiki (pedagogiki ogólnej) i praktyki edukacyjnej (w tym także oświatowej);

• nabycie umiejętności budowania „mapy” pojęciowej dla wybranych orientacji w pedagogice i pedagogii;

• nabycie umiejętności poprawnego formułowania problemów oraz tworzenia dyrektyw i projektów, które mogłyby być egzemplifikowane w przyszłych działaniach praktycznych (edukacyjnych) absolwentów;

• kształtowanie umiejętności formułowania problemów badawczych osadzonych w kontekście filozoficznym, teoretycznym i historycznym.


Treści przedmiotu:

- Poszukiwanie prawidłowości i specyfiki pedagogiki ogólnej

• Język pedagogiki – próba budowania systemu kategorialnego różnych odmian pedagogiki współczesnej w kontekście mapy pojęciowej pedagogiki tradycyjnej.

• Powstanie i ewolucja tożsamości pedagogiki.

• Zmiany relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną.

• Wielość współczesnych pedagogii i zróżnicowania ich recepcji.

• Filozoficzne problemy wychowania (ontyczne i aksjologiczne).

• Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad procesami edukacyjnymi (i dyskursami o edukacji).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna. Warszawa 2008.

Benner D., Pedagogika ogólna. tłum. D. Stępkowski. Warszawa 2015.

Schulz R., Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń 2016.

• Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Bydgoszcz 2011.

• Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna. M. Myszkowska-Litwa (red.), Kraków 2011.

• Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości. Bydgoszcz 2000.

• Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych. T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Bydgoszcz 2005.

• Pedagogika T.1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2004.

Benner D., Pedagogika ogólna, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 1, Gdańsk 2006.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, Toruń 2003 – 09 (3 tomy).

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012

Schoenebeck H.: Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozważania antypedagogiczne, Toruń 1991.

Schoenebeck H.: Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994.

Szkudlarek T., Śliwerski B.: Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2000.

Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, Gdańsk 2006, GWP

Efekty uczenia się:

Zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. K_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

K_W03

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych: zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych: rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice. K_W04

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. K_U01

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych. K_U02

Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi. K_U05

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, ocena za referat, samoocena studentów, zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szorc
Prowadzący grup: Katarzyna Szorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.