Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-2YEMK Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

nazwa przedmiotu

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-S2-2YEMK

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – kierunkowy

Rok studiów /semestr II rok, semestr 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Zakres wiadomości/ umiejętności/ kompetencji, jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu: podstawowa wiedza z obszaru socjologii grupy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Wykład – 30 godzin

Ćwiczenia – 15 godzin

Założenia i cele przedmiotu Kształtowanie kompetencji do międzykulturowego komunikowania się jest naczelnym celem przedmiotu. Budowanie tej kompetencji wymaga refleksji nad znaczeniem kultury dla tożsamości człowieka i uświadomienia jakie procesy społecznego komunikowania się budują tożsamość kulturową grupy. Cel ten realizowany jest poprzez analizy kanonu kultur narodowych, sens zwyczajów i obyczajów grupowych – dla przestrzeni kultur etnicznych. Efektem analiz jest uwrażliwienie na odmienność kulturową oraz uświadomienie znaczenia i wpływu kultury na konstruowanie tożsamości kulturowej grupy. Międzykulturowość traktowana jest jako postawa wobec kulturowej różnorodności, kiedy jednostka w swojej społecznej aktywności potrafi świadomie odwołać się do innych niż kulturowo własna interpretacja zachowań, rozumie je oraz poszukuje nowych jakościowo odzwierciedleń społecznych w zakresie społecznego i moralnego standardu stosunków społecznych. Celem praktycznym jest także umiejętności konstruowania programów edukacji międzykulturowej

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody nauczania: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstem, warsztat grupowy, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. ma pogłębioną wiedzę o kontekście kulturowym więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia edukacji międzykulturowej K_W07

2. ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych K_W09

3. ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych, społecznych, filozoficznych uwarunkowań w kształceniu i wychowaniu z perspektywy międzykulturowości; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w układzie kultury K_W11

4. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę specyfice kulturowej środowisk wychowawczych K_W13

5. potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych K_U03

6. potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych K_U10

7. jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne K_K07

8. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata K_K08

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta 2,5 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (65 godz.):

30 (wykłady) + 15 (ćwiczenia)+ 30 (godziny konsultacyjne)

2,5 pkt o charakterze praktycznym ( 60 godz.):

15 g (przygotowanie do spotkań wykładowych) + 15 g. (przygotowanie do ćwiczeń) + 20 godzin (przygotowanie do egzaminu) + 10 godz. (przygotowanie prezentacji)

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 65 2,5

o charakterze praktycznym 60 2,5

Data opracowania:

Koordynator przedmiotu:

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.