Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w pracy pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GPP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Etyka w pracy pracownika socjalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza

Student posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej.


Umiejętności

Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych; potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.


Kompetencje społeczne

Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki. Student posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej, normami obowiązującymi w kodeksie zawodowym pracownika socjalnego. Wyposażenie studentów w wiedzę, która pozwoli im dostrzec i analizować dylematy etyczne pojawiające się podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz przewidzieć skutki konkretnych działań.

Zakres tematyczny: w ramach przedmiotu zostaną przedstawione treści dotyczące podstawowych zagadnień związanych z etyką zawodową, w szczególności z etyką zawodową w pracy pracownika socjalnego (np. normy, wartości, zasady obowiązujące pracowników socjalnych oraz dylematy i wyzwania w pracy socjalnej).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Kod przedmiotu - 0800-SN1-2GPP

Język przedmiotu - język polski

Rodzaj przedmiotu - przedmiot obowiązkowy

Rok studiów - II rok studiów I stopnia; semestr III.

Wymagania wstępne: student powinien znać podstawowe pojęcia z podstaw filozofii, etyki ogólnej.

Metody dydaktyczne: podające, dyskusja, warsztaty, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 8 godzin, udział w ćwiczeniach: 7 godzin, udział w konsultacjach: 10 godzin, przygotowanie do ćwiczeń: 20 godzin, przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń:15 godzin, przygotowanie do kolokwium:15 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h - 1 p. ECTS

o charakterze praktycznym: 50h - 2 p. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dominiak T., Etyka pracownika socjalnego w działaniu: Ethos i profesjonalizm, Praca Socjalna 1/2005.

Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej: świadomość moralna, norma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i pedagoga społecznego, Bielsko-Biała 2007.

Kamiński T., Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych, PTPS.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I, t. II, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J., Chyrowicz B., Toeplitz-Winiewska M., Poznaniak W., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2014.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Dawid J. W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa, 1932.

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa, red.: M. Z. Stepulak, Lublin 2002.

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red.: J. M. Michalak, Łódź 2010.

Etyka nauczyciela, red.: M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Rzeszów 2013.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Bielsko-Biała 2006.

Kapias M., Kasperek K., Polok G., Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999.

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red.: M. Chodkowska, Lublin 2010.

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red.: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Warszawa 2004.

Przecławski K., Etyka i religie na przełomie tysiącleci ciągłość i zmiana, Warszawa 2001.

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 2001.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 2013.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995.

Teichman J., Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Vossenkuhl Wilhelm, Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, Kraków 2012.

Zagadnienie etyki zawodowej, red.: A. Andrzejuk, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych.

Umiejętności

Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

Student potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

Kompetencje społeczne

Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów - na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń - na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gregorczuk-Prosicka
Prowadzący grup: Joanna Gregorczuk-Prosicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej, normami obowiązującymi w kodeksie zawodowym pracownika socjalnego. Wyposażenie studentów w wiedzę, która pozwoli im dostrzec i analizować dylematy etyczne pojawiające się podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz przewidzieć skutki konkretnych działań.

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione treści dotyczące podstawowych zagadnień związanych z etyką zawodową, w szczególności z etyką zawodową w pracy pracownika socjalnego (np. normy, wartości, zasady obowiązujące pracowników socjalnych oraz dylematy i wyzwania w pracy socjalnej).

Pełny opis:

Wiedza

Student posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej.

Umiejętności

Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych; potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

Kompetencje społeczne

Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki. Student posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dominiak T., Etyka pracownika socjalnego w działaniu: Ethos i profesjonalizm, Praca Socjalna 1/2005.

Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej: świadomość moralna, norma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i pedagoga społecznego, Bielsko-Biała 2007.

Kamiński T., Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych, PTPS.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I, t. II, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J., Chyrowicz B., Toeplitz-Winiewska M., Poznaniak W., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2014.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Dawid J. W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa, 1932.

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa, red.: M. Z. Stepulak, Lublin 2002.

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red.: J. M. Michalak, Łódź 2010.

Etyka nauczyciela, red.: M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Rzeszów 2013.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Bielsko-Biała 2006.

Kapias M., Kasperek K., Polok G., Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999.

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red.: M. Chodkowska, Lublin 2010.

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red.: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Warszawa 2004.

Przecławski K., Etyka i religie na przełomie tysiącleci ciągłość i zmiana, Warszawa 2001.

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 2001.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 2013.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995.

Teichman J., Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Vossenkuhl Wilhelm, Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, Kraków 2012.

Zagadnienie etyki zawodowej, red.: A. Andrzejuk, Warszawa 1998.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.