Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GRE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami w pracy socjalnej, a także ułatwienie zdobycia wiedzy na temat struktury pomocy społecznej w Polsce i zadań realizowanych w wybranych instytucjach pomocowych. W wyniku realizacji przedmiotu student powinien posiadać elementarną wiedzę o obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach samorządowych i pozarządowych oraz umieć wskazać główne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin korzystających z ich pomocy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

15 godzin (wykłady), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Liczba godzin: 15 godz. wykład, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 10 godz.

Razem: 25 h – 1 pkt ECTS

Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie się do egzaminu zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów na platformie – 25 h – 1 pkt ECTS

Literatura:

Frysztacki K., Piątek K. (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń 2002.

Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna. Zmiana i warunki skutecznego działania, Warszawa 2002.

Marzec–Holka (red.), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Tom I i II. Bydgoszcz 2003.

DuBois B., Miley K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996.

Skidmore R., Thackeray M., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000.

Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2005.

Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2010.

Ustawodawstwo socjalne.

Efekty uczenia się:

Student:

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce K_W04

posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach samorządowych i pozarządowych K_W11

rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego K_U06

potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej K_U08

ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady):

• pisemna praca egzaminacyjna sprawdzająca znajomość omawianych treści, wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

• uzyskanie pozytywnej oceny z pracy (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami w pracy socjalnej, a także ułatwienie zdobycia wiedzy na temat struktury pomocy społecznej w Polsce i zadań realizowanych w wybranych instytucjach pomocowych. W wyniku realizacji przedmiotu student powinien posiadać elementarną wiedzę o obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach samorządowych i pozarządowych oraz umieć wskazać główne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin korzystających z ich pomocy.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia dotyczące instytucjonalnego systemu pomocy społecznej - wprowadzenie w problematykę przedmiotu.

2. Geneza instytucji pomocy społecznej. Współczesne interpretacje organizacji społecznej, pomocy społecznej, opieki i wsparcia społecznego.

3. Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym. Problematyka skuteczności działań instytucji pomocy społecznej.

4. Zadania podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

5. Rola pracownika socjalnego w opiece paliatywnej.

6. Działania pracownika socjalnego w domu pomocy społecznej.

7. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (praca socjalna z dziećmi i rodzinami).

Literatura:

Frysztacki K., Piątek K. (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń 2002.

Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna. Zmiana i warunki skutecznego działania, Warszawa 2002.

Marzec–Holka (red.), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Tom I i II. Bydgoszcz 2003.

DuBois B., Miley K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996.

Skidmore R., Thackeray M., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000.

Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2005.

Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2010.

Ustawodawstwo socjalne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.