Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka projektu socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GRG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka projektu socjalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metodyka projektu socjalnego 0800-SN1-2GRG

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie praktycznej umiejętności konstruowania projektu socjalnego. Zapoznanie studentów z możliwościami jego zastosowania, strukturą oraz wykorzystaniem technik i metod badań społecznych do badań ewaluacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - fakultatywny (M_4)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 godzin wykładów i 7 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, wykłady, praca w grupach, dyskusja, studium przypadku, burza mózgów, projekt

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 8 godzin

Udział w ćwiczeniach – 7 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 25 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie projektu socjalnego – 30 godzin

Razem: 50 godzin

Łącznie: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godzin - 1 punkt ETCS

o charakterze praktycznym: 50 godzin - 2 punkty ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bolanowska A., Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanych w instytucjach socjalnych w Belgii, [w:] Piekarski J., Marynowicz-Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Urbaniak-Zając D., Projekt – instytucja. Przykłady projektów działań socjalnych realizowanych w Berlinie, [w:] Piekarski J., Marynowicz-Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej – zagadnienia wprowadzające, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wolska-Prylińska D., Opracowanie i wdrożenie projektu socjalnego – etapy, korzyści i trudności procesu kształcenia, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Gołębiak B.D., Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J. (red.), Wokół problemów działania społecznego, Katowice 1998.

Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów?, Warszawa 1998.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków 2004.

Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

Efekty uczenia się:

K_W07: Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji - dyskusja, przygotowanie projektu socjalnego

K_W10: Zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością;posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup - przygotowanie projektu socjalnego

K_U08: potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej - przygotowanie projektu socjalnego

K_U11: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin - przygotowanie projektu socjalnego

K_K04: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - udziała w dyskusji, współpraca z grupą podczas przygotowywania projektu socjalnego

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.