Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mediacji w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GUK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy mediacji w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy mediacji w pracy socjalnej 0800-SN1-2GUK

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności: analizy sytuacji konfliktowych w pomocy społecznej; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.). Studenci nabędą umiejętność efektywnej organizacji mediacji, jako metody rozwiązywania konfliktów; umiejętność planowania działań mediacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; umiejętność zarządzania konfliktem oraz umiejętność sporządzania ugody mediacyjnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, praca w grupach, gry symulacyjne, dyskusja, studium przypadku, burza mózgów

Punkty ETCS: 2 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godzin

Razem: 20 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Przygotowanie filmu na zaliczenie przedmiotu – 20 godzin

Razem: 30 godzin

Łącznie: 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 godzin - 1 punkt ETCS

o charakterze praktycznym: 30 godzin - 1 punkt ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Kraków 2004.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, Warszawa 2004.

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna, Warszawa 2015.

Lewicki R., Hiam A., Olender K., Pomyśl zanim powiesz. Wszystko o strategiach negocjacji, Warszawa 1997.

Moore Ch.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2012

Morek R., Mediacja i arbitraż, Warszawa 2006.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010.

Olszewska A., Tomczyk E., Poradnik mediatora. Mediacje w sprawach cywilnych, Elbląg 2007.

Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa 2014.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

Walters S.B., Kłamstwo, cała prawda o... Jak wykryć kłamstwo i nie dać się oszukać, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Warszawa 2004.

Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2013.

Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Kaźmierczak M., Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

K_W09: Zna definicję podstawowych problemów społecznych. Posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania - udział w dyskusji.

K_U12: Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów - udział w dyskusji, przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

K_U14: Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Umie przyjmować i wyznaczać zadania. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych -przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

K_U16: Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań - udział w dyskusji, przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

K_K06: Potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów - przygotowanie filmu z przeprowadzoną mediacją, case study.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.