Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2HAD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - kierunkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnym świecie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 8 godz. ćwiczenia 7 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje;

ćwiczenia: ocena aktywności studenta podczas zajęć, przygotowanie i prezentacja zagadnień z obszaru realizowanego przedmiotu.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

2,0 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (50 godz.): 25 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 10 (godziny konsultacyjne i egzamin)

1,0 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (25 godz.): 10 godzin przygotowanie do ćwiczeń, zaliczenie ćwiczeń) + 15 godz. (przygotowanie do egzaminu, egzamin)

Literatura:

1. Bajkowski, T., U źródeł tożsamości rodzinnej, Warszawa 2018.

2. Eichelberger W., Gutek A., Rodziny patchworkowe : jak w nich żyć, Warszawa 2017.

3. Janicka I., Liberska H. (red.): Psychologia rodziny, Warszawa 2014.

4. Kornas- Biela D. (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.

5. Korzeniowska W., Murzyn A., Szuścik U. (red.), Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne, Katowice 2007.

6. Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna: pedagogika, praca socjalna, terapia, Warszawa 2019.

7. Kwak A., Małżeństwo i rodzina w czasach zmiany społecznej w: Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, 2016.

8. Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, 2014.

9. Muszyński W., Sikora E. (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

10. Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.

11. Sikorska M. (red.): Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa 2009.

12. Sikorska M., Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce: rekonstrukcja codzienności, Warszawa 2019.

13. Slany K. (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków 2013.

14. Sołtysiak T., Gołembowska M. (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek 2007.

15. Szlendak T., Socjologia rodziny. Edukacja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

16. Żadkowska M., Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe, Gdańsk 2016

17. T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

6. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

Efekty uczenia się:

K_W08 – Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.

K_W12 – Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z obszaru prawa, ekonomii, nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce.

K_U10 – Student potrafi realizować założenia pracy socjalnej we współdziałaniu z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy.

K_U13 – Posiada on umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

K_K01 – Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot: Pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodziny kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sosnowski
Prowadzący grup: Tomasz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - kierunkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnym świecie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 8 godz. ćwiczenia 7 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje;

ćwiczenia: ocena aktywności studenta podczas zajęć, przygotowanie i prezentacja zagadnień z obszaru realizowanego przedmiotu.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

2,0 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (50 godz.): 25 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 10 (godziny konsultacyjne i egzamin)

1,0 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (25 godz.): 10 godzin przygotowanie do ćwiczeń, zaliczenie ćwiczeń) + 15 godz. (przygotowanie do egzaminu, egzamin)

Literatura:

1. Bajkowski, T., U źródeł tożsamości rodzinnej, Warszawa 2018.

2. Eichelberger W., Gutek A., Rodziny patchworkowe : jak w nich żyć, Warszawa 2017.

3. Janicka I., Liberska H. (red.): Psychologia rodziny, Warszawa 2014.

4. Kornas- Biela D. (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.

5. Korzeniowska W., Murzyn A., Szuścik U. (red.), Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice monograficzne, Katowice 2007.

6. Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna: pedagogika, praca socjalna, terapia, Warszawa 2019.

7. Kwak A., Małżeństwo i rodzina w czasach zmiany społecznej w: Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, 2016.

8. Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, 2014.

9. Muszyński W., Sikora E. (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

10. Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.

11. Sikorska M. (red.): Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa 2009.

12. Sikorska M., Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce: rekonstrukcja codzienności, Warszawa 2019.

13. Slany K. (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków 2013.

14. Sołtysiak T., Gołembowska M. (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek 2007.

15. Szlendak T., Socjologia rodziny. Edukacja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

16. Żadkowska M., Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe, Gdańsk 2016

17. T. Sosnowski, Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

6. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sosnowski
Prowadzący grup: Tomasz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.