Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2XACF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka uzależnień
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, mechanizmami i objawami uzależnienia oraz strategiami oddziaływań profilaktycznych z uwzględnieniem realizacji programów profilaktyki uzależnień w środowisku szkolnym.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: praca socjalna

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2XACF

Język przedmiotu: język polski

Rok studiów/semestr: I st. II rok, semestr IV

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (MK_4)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Podstawy socjologii, Psychologia kliniczna, Psychologia społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 godzin – wykład; 7 godzin ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, praca indywidualna i zespołowa

Punkty ECTS: 3,0

Bilans nakładu pracy:

udział studenta w wykładach – 8 godzin

udział studenta w ćwiczeniach – 7 godzin

przygotowanie do zajęć – 10 godzin

realizacja zadania indywidualnego/grupowego: 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

udział w konsultacjach – 35 godzin

75 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zaliczenia) - 50 godzin (wykłady 8 godzin + ćwiczenia 7 godzin + 35 godzin konsultacji) 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 25 godzin 1 pkt ECTS

Literatura:

Dziewiecki M., Skuteczna profilaktyka uzależnień, Rzeszów 2010.

Gaś Z., Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych, Warszawa 1994.

Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Uzależnienia behawioralne, Warszawa 2018.

Spitzer M., Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, Słupsk 2016.

Woronowicz B., Bez tajemnic. O uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji (K_W07)

Student zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup (K_W10)

Student potrafi umiejscowić pracę socjalną na mapie innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych oraz rozumie istotę jej dyscyplinarności (K_U01)

Student potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej (K_U08)

Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin i zaliczenie ćwiczeń pisemne na ocenę. Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa. Nieobecności zaliczane są podczas konsultacji w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.