Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w środowisku zamieszkania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2XAHW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w środowisku zamieszkania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wskazanie na czym polega praca socjalna z różnymi grupami klientów pomocy społecznej w ich środowisku zamieszkania oraz zwrócenie uwagi na problemy z jakimi zmagają się klienci pomocy społecznej w swoim środowisku zamieszkania.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SN1-2XAHW

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr II

Dyscyplina nauki praca socjalna

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Podstawowe problemy społeczne, Wyzwania w pracy socjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 8 godzin wykładu oraz 7 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami, liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zajęć czy kolokwium ) - 55 h (30 h zajęć +

25 h konsultacji) 2 pkt ECTS, zaś o charakterze praktycznym - 25 h - 1 pkt ECTS

Literatura:

1. K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1999.

2. P. Lukasek-Sompolska, Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda ograniczająca wykluczenie społeczne. Analiza na przykładzie aktywizacji śląskiej społeczności lokalnej, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, 2016, 30.

3. M. Łuszczyńska, A. Rybika, Praca Środowiskowa – Analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i animacji społecznej [w:] Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Rozwojowe Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

4. C. Miżewski, Uwarunkowania prawne środowiskowej pracy socjalnej w Polsce [w:] Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Rozwojowe Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

5. Biedni o sobie i swoim życiu / pod. red. Elżbiety Tarkowskiej, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Kazimiery Wódz. – Katowice; Warszawa: Śląsk, 2003. – 329 s. Nr inw. 36263, 37124, 35849

Efekty uczenia się:

1. wiedza:

- student potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji podczas pracy w środowisku zamieszkania klientów pomocy społecznej (K_W07)

- zna definicję podstawowych problemów społecznych,

posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji

oraz strategii ich rozwiązywania wykorzystując potencjał środowiska zamieszkania klienta pomocy społecznej (K_W09)

2. umiejętności:

- student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z udzielaniem pomocy w środowisku zamieszkania (K_U14)

3. kompetencje społeczne:

- student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną, szczególnie w środowisku zamieszkania klienta pomocy społecznej (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody nauczania wykorzystywane w czasie ćwiczeń:

• praca w grupach,

• prowadzący ćwiczenia kieruje dyskusją poruszającą kwestie omówione w zadanej wcześniej literaturze,

• przygotowywanie przez studentów warsztatu na zadany wcześniej temat

• ocena koleżeńska – grupa ocenia osoby przygotowujące dyskusję prowadzoną w czasie zajęć

• prowadzenie konsultacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na czym polega praca socjalna z różnymi grupami klientów pomocy społecznej w ich środowisku zamieszkania oraz zwrócenie uwagi na problemy z jakimi zmagają się klienci pomocy społecznej w swoim środowisku zamieszkania.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SN1-2XAHW

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr II

Dyscyplina nauki praca socjalna

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Podstawowe problemy społeczne, Wyzwania w pracy socjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 8 godzin wykładu oraz 7 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS 3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 h – 1 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie na kolokwium – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami, liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zajęć czy kolokwium ) - 55 h (30 h zajęć +

25 h konsultacji) 2 pkt ECTS, zaś o charakterze praktycznym - 25 h - 1 pkt ECTS

Literatura:

1. K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1999.

2. P. Lukasek-Sompolska, Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda ograniczająca wykluczenie społeczne. Analiza na przykładzie aktywizacji śląskiej społeczności lokalnej, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA, 2016, 30.

3. M. Łuszczyńska, A. Rybika, Praca Środowiskowa – Analiza doświadczeń w obszarze pracy socjalnej i animacji społecznej [w:] Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Rozwojowe Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

4. C. Miżewski, Uwarunkowania prawne środowiskowej pracy socjalnej w Polsce [w:] Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, Centrum Rozwojowe Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

5. Biedni o sobie i swoim życiu / pod. red. Elżbiety Tarkowskiej, Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, Kazimiery Wódz. – Katowice; Warszawa: Śląsk, 2003. – 329 s. Nr inw. 36263, 37124, 35849

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.