Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyzwania w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2XGPT Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wyzwania w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie kluczowych zagadnień, będących współczesnym wyzwaniem w pracy socjalnej.

Skrócony opis:
Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SN1-2XGPT

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Podstawy socjologii, Podstawowe problemy społeczne

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy:

obecność studenta na wykładach – 30 h – 1 pkt ECTS

przygotowanie do zaliczenia – 25 h – 1 pkt ECTS

konsultacje nauczyciela - 25 h - 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zaliczenia) - 55 h (30 h zajęć +

25 h konsultacji) 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 25 h 1 pkt ECTS

Literatura:

a) K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego, 1998

b) M. Chodkowska, Zofia Szymanek, Socjopedagogiczne konteksty wyuczonej bezradności [w:] Z. Gajdzic, M. Rembierz, Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 21-34.

c) M. Kwiecińska-Zdrenka, Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości? Młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004, s. 59-72.

d) R. Cibor, Psychologiczne uwarunkowania poczucia bezradności, [w:] Z. Gajdzic, M. Rembierz, Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 91-97.

e) M. Ruszkowska, M. Winiarski, (red.) Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2014

f) D. Becker-Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, COLLOQUIUM Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, nr 1(5) 2012, s. 9-26.

g) A. Skoworońska (red.), Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2014.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: student zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo. K_W03

2. Student zna definicję podstawowych problemów społecznych. Posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. K_W09

3. Umiejętności: student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych. Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej. K_U03

4. Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin. K_U11

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładu wykorzystywana będzie prezentacja multimedialna przedstawiająca omawiane treści, krótkie filmiki dydaktyczne inicjujące dyskusję ze studentami.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie testu (pisemna forma) kończącego przedmiot, sprawdzającego treści omawiane podczas wykładu. Forma testu to pytania zamknięte.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie kluczowych zagadnień, będących współczesnym wyzwaniem w pracy socjalnej.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SN1-2XGPT

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Podstawy socjologii, Podstawowe problemy społeczne

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy:

obecność studenta na wykładach – 30 h – 1 pkt ECTS

przygotowanie do zaliczenia – 25 h – 1 pkt ECTS

konsultacje nauczyciela - 25 h - 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zaliczenia) - 55 h (30 h zajęć +

25 h konsultacji) 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 25 h 1 pkt ECTS

Literatura:

a) K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego, 1998

b) M. Chodkowska, Zofia Szymanek, Socjopedagogiczne konteksty wyuczonej bezradności [w:] Z. Gajdzic, M. Rembierz, Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 21-34.

c) M. Kwiecińska-Zdrenka, Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości? Młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004, s. 59-72.

d) R. Cibor, Psychologiczne uwarunkowania poczucia bezradności, [w:] Z. Gajdzic, M. Rembierz, Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, s. 91-97.

e) M. Ruszkowska, M. Winiarski, (red.) Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2014

f) D. Becker-Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, COLLOQUIUM Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, nr 1(5) 2012, s. 9-26.

g) A. Skoworońska (red.), Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.