Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo rodzinne i wychowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2XGWZ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo rodzinne i wychowawcze
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PS niestac.
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Poradnictwo rodzinne i wychowawcze 0800-SN1-2XGWZ

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z działaniami, podejmowanymi przez osoby we współpracy z instytucjami i organizacjami, mającymi na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży, m.in. poprzez wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny. Podczas zajęć zostaną omówione różne formy pomocy udzielanej dzieciom i dorosłym, dotyczące złożonej problematyki wychowawczej, głównie napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej. Na zajęciach przedstawione zostaną sposoby korygowania postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny, itp.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - przedmiot do wyboru (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok I°

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 godzin wykładów i 7 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekt, wykład, praca w grupach, warsztaty, metody aktywizujące

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 8 godzin

Udział w ćwiczeniach – 7 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 25 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia (przygotowanie i poprowadzenie warsztatów) – 20 godzin

Razem: 40 godzin

Łącznie: 65 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godzin - 1 punkt ETCS

o charakterze praktycznym: 40 godzin - 2 punkty ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ciczkowska – Giedziun M., Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach, [w:] Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny XXI, Poznań 2011.

Dudziak U., Koszałka G., Młyński J. (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Kraków 2013.

Dybowska E., Wojtanowicz K., System wspierania i formy pracy z rodziną, Kraków 2013.

Gray M., Webb S. A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2012.

Kargulowa A.,O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Warszawa 2009.

Malinowski W., Całusińska M., Trening umiejętności wychowawczych, Gdańsk 2012.

Milewska E., Szymanowska A. (red.), Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych, Warszawa 2000.

Okła W., Poradnictwo terapeutyczne, Lublin 2013.

Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2011.

Satir, V., Terapia rodziny, Gdańsk 2000.

Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

Weissbrot- Koziarska A., Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Wojtasik B., Kargulowa A. (red.), Doradca- profesja, pasja, powołanie, Warszawa 2003.

Żukiewicz A., Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca:

Dejong P, I.K. Berg, Rozmowy o rozwiązaniach, Podręcznik, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

K_W04: ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce - dyskusja

K_W11: posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach samorządowych i

pozarządowych - dyskusja

K_U06: rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego - dyskusja

K_U07: posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej - przygotowanie warsztatów, case study

K_K04: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących pracę socjalną; jest w stanie

porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami, jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie - przygotowanie warsztatów, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.