Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-8HBP Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, ich specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ogólnymi zasadami konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W toku praktycznych ćwiczeń słuchacze będą mieli możliwość skonstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych analizując zgromadzone dokumenty tj. wielospecjalistyczną ocena funkcjonowania ucznia oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy inne dokumenty opisujące dziecko.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy studiów podyplomowych z zasadami konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W toku praktycznych działań słuchacze nabędą umiejętności i kompetencje w zakresie definiowania indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, wywiadu z rodzicami a także na podstawie dokumentacji medycznej. Dzięki temu słuchacze nabędą praktycznej umiejętności projektowania oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika

10 godzin ćwiczeń

Metody prowadzenia zajęć: metoda ćwiczeń, dyskusja, analiza dokumentacji ucznia (orzeczeń PPP o potrzebie specjalnego kształcenia, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, dokonania wywiadu z rodzicem oraz dokumentacji medycznej), metody problemowe, analiza indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zapoznanie z wytycznymi:

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( z późniejszymi zmianami)

oraz

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Literatura:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( z późniejszymi zmianami)

oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

-Tanajewska A., Naprawa R., Maternicka K. (2016), Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa: Wyd. Harmonia.

-Tanajewska A., Naprawa R. (2017), Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa : Wyd. Harmonia.

-Tanajewska A., Naprawa R. (2017), Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa : Wyd. Harmonia

- Nauczyciel z ImPETem - Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne - opracowanie, POKL.09.04.00-24-002/12,Katowice 2015

-Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

1. Słuchacz potrafi dokonać wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną;

2. Słuchacz potrafi analizować zgromadzone dokumenty dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka z niepełnosprawnością;

4. Słuchacz zna elementy Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego;

3. Słuchacz ma rozszerzoną wiedzę o metodyce nauczania i wychowania osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

4.Słuchacz wie, jak przebiega proces rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zna uwarunkowania tych procesów.

5.Słuchacz posiada praktyczne umiejętności w zakresie planowania, projektowania i organizowania warsztatu pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej, potrafi zastosować odpowiednie metody i środki w zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów;

6.Słuchacz posiada umiejętność konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnością intelektualną;

7.Słuchacz ma świadomość konieczności zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

8. Słuchacz zna aktualne przepisy prawne dotyczące Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę na podstawie obecności, zaangażowania w zajęcia oraz dokonania pracy zaliczeniowej - Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Śliwowski
Prowadzący grup: Tomasz Śliwowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy studiów podyplomowych z zasadami konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W toku praktycznych działań słuchacze nabędą umiejętności i kompetencje w zakresie definiowania indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, wywiadu z rodzicami a także na podstawie dokumentacji medycznej. Dzięki temu słuchacze nabędą praktycznej umiejętności projektowania oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika

10 godzin ćwiczeń

Metody prowadzenia zajęć: metoda ćwiczeń, dyskusja, analiza dokumentacji ucznia (orzeczeń PPP o potrzebie specjalnego kształcenia, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, dokonania wywiadu z rodzicem oraz dokumentacji medycznej), metody problemowe, analiza indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zapoznanie z wytycznymi:

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( z późniejszymi zmianami)

oraz

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Literatura:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( z późniejszymi zmianami)

oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

-Tanajewska A., Naprawa R., Maternicka K. (2016), Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa: Wyd. Harmonia.

-Tanajewska A., Naprawa R. (2017), Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa : Wyd. Harmonia.

-Tanajewska A., Naprawa R. (2017), Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Warszawa : Wyd. Harmonia

- Nauczyciel z ImPETem - Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne - opracowanie, POKL.09.04.00-24-002/12,Katowice 2015

-Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Warszawa 2017

Uwagi:

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem TIK. Używane będą prezentacje multimedialne, potrzebne będą również telefony komórkowe z których słuchacze będą korzystać podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.