Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-8HBR Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania rodzin z osobami z niepełnosprawnością, uwarunkowania i rodzaje trudności występujących w różnych aspektach życia rodzinnego i społecznego oraz potrzebę kompleksowego wsparcia całej rodziny.

Skrócony opis:

Wykład 5 g

Ćwiczenia 5 g

Pełny opis:

Podyplomowe Studia Kierunek Oligofrenopedagogika,

udział w wykładach 5h,

udział w zajęciach (ćwiczeniach, laboratoriach, lektoraty i in.) 5h,

przygotowanie do zajęć (ćwiczeniach, laboratoriach, lektoraty i in.) 20h,

przygotowanie do zaliczenia ustnego 5h,

przygotowanie eseju/pracy pisemnej 10h,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5h

Literatura:

Ćwirynkało K., Żywanowska A., Wieloaspektowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, [w:] Kwaśniewska G., Wojnarska A. (red.), Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Janocha W., Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2009.

Karwowska M. (2003). Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego

umysłowo (w kontekście społecznych zmian). Kraków: Impuls.

Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.

Kirenko J., Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania, [w:] Kornas-Biela D. (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.

Meissner-Łozińska J., Instytucje i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, [w:] Gruca-Mąsik U. (red.), Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Minczakiewicz E.M., Wsparcie społeczne rodzin postawionych wobec dylematu narodzin dziecka z zespołem Downa i wyzwań związanych z jego wychowaniem, [w:] Piorunek M. (red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Szymanowska J., Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc i wsparcie, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

1.SP 6_WG 03 w zaawansowanym stopniu posiada wiedzę z zakresu specyfiki funkcjonowania rodzin z osobami z niepełnosprawnością, uwarunkowania i rodzaje trudności występujących w różnych aspektach życia rodzinnego i społecznego oraz potrzebę kompleksowego wsparcia całej rodziny

2.SP 6_UO 01 posiada umiejętność współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych

3. SP 6_KO 01odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania terapeutyczne związane z tworzeniem warunków do aktywności edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest samodzielne opracowanie eseju oraz aktywny udział w ćwiczeniach. Przedmiot kończy się zaliczeniem ustnym. Metody pracy: warsztaty, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.