Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-1ABW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

• wdrażanie studentów do samodzielnego i sprawnego korzystania z literatury przedmiotu;

• rozbudzanie zainteresowań studentów problematyką środowiska życia współczesnego człowieka;

• poznanie – poprzez hospitacje - praktycznej działalności wybranych instytucji pracy społeczno-wychowawczej w środowisku lokalnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok I, semestr I.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika społeczna jest wiedza dotycząca środowiska społecznego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnym świecie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje;

ćwiczenia: ocena aktywności studenta podczas zajęć, przygotowanie i prezentacja zagadnień z obszaru pedagogiki społecznej.

Punkty ECTS: 4.

Bilans nakładu pracy studenta:

2,0 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (50 godz.): 15 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 20 (godziny konsultacyjne i egzamin)

2,0 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (50 godz.): 20 godzin przygotowanie do ćwiczeń, zaliczenie ćwiczeń) + 30 godz. (przygotowanie do egzaminu, egzamin)

Literatura:

1. M. Cichosz: O pedagogice społecznej i jej rozwoju: wybrane zagadnienia, Kraków 2016.

2. S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutr, Toruń 2012.

3. M. Cichosz: Pedagogika społeczna: zarys problematyki, Kraków 2014.

4. W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2014.

5. T. Pilch, T. Sosnowski (red.): Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

6. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, warszawa 2009.

7. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t.2, warszawa 2009.

8. S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2001.

9. E. Marynowicz – Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy. Łódź 1998.

10. T. Pilch, I. Lepalczyk: Pedagogika społeczna. Warszawa 1995.

11. T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, wszystkie tomy, Warszawa 2003.

12. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski (red.): Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2013.

13. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski (red.): Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2013.

14. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

15. W. Danilewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

16. T. Sosnowski: Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2011.

17. B. Matyjas (red.): Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, Kielce 2013.

18. M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.): Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa 2014.

19. P. Frąckowiak (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, Gniezno 2011.

20. B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

21. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

22. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.): Pedagogika, Warszawa 2003.

23. A. Kamiński: Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna. Warszawa 1980.

24. E. Kantowicz: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

25. B. Krzesińska – Żach: Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego, Białystok 2006.

26. T. Pilch, T. Bauman (red.): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2000.

27. A. Przecławska (red.): Pedagogika społeczna kręgi poszukiwań. Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. K_W08

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody. K_W12

Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań. K_U05

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych pedagogicznej i społecznej na rzecz człowieka. K_U13

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: dyskusja, prezentacje multimedialne, analiza tekstów.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin pisemny z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sosnowski
Prowadzący grup: Tomasz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok I, semestr I.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika społeczna jest wiedza dotycząca środowiska społecznego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnym świecie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz. ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje;

ćwiczenia: ocena aktywności studenta podczas zajęć, przygotowanie i prezentacja zagadnień z obszaru pedagogiki społecznej.

Punkty ECTS: 4.

Bilans nakładu pracy studenta:

2,0 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (50 godz.): 15 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 20 (godziny konsultacyjne i egzamin)

2,0 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (50 godz.): 20 godzin przygotowanie do ćwiczeń, zaliczenie ćwiczeń) + 30 godz. (przygotowanie do egzaminu, egzamin)

Literatura:

1. M. Cichosz: O pedagogice społecznej i jej rozwoju: wybrane zagadnienia, Kraków 2016.

2. S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutr, Toruń 2012.

3. M. Cichosz: Pedagogika społeczna: zarys problematyki, Kraków 2014.

4. W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2014.

5. T. Pilch, T. Sosnowski (red.): Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

6. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, warszawa 2009.

7. E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t.2, warszawa 2009.

8. S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2001.

9. E. Marynowicz – Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy. Łódź 1998.

10. T. Pilch, I. Lepalczyk: Pedagogika społeczna. Warszawa 1995.

11. T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, wszystkie tomy, Warszawa 2003.

12. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski (red.): Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2013.

13. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski (red.): Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Warszawa 2013.

14. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

15. W. Danilewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

16. T. Sosnowski: Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2011.

17. B. Matyjas (red.): Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, Kielce 2013.

18. M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.): Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa 2014.

19. P. Frąckowiak (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, Gniezno 2011.

20. B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

21. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

22. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.): Pedagogika, Warszawa 2003.

23. A. Kamiński: Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna. Warszawa 1980.

24. E. Kantowicz: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

25. B. Krzesińska – Żach: Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego, Białystok 2006.

26. T. Pilch, T. Bauman (red.): Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2000.

27. A. Przecławska (red.): Pedagogika społeczna kręgi poszukiwań. Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.